Jaké jsou fáze vyhoření?

autor: | BGM, Pracovní život

Teile diesen Beitrag mit deinen Freunden

Fáze vyhoření 2024 | Pocit duševního vyčerpání může být zdrcující. Často si klademe otázku, zda se jedná o závažné duševní onemocnění. Stanovení diagnózy může být úlevou, protože otevírá cestu k osvědčeným možnostem léčby a poskytuje náhled na průběh našich příznaků. Průběh vyhoření je často popisován v různých fázích, což nám může pomoci pochopit celkový obraz. V tomto článku se blíže podíváme na různé modely fází vyhoření a vyvodíme z nich cenné poznatky.

Fáze vyhoření podle Freudenbergera

Psychoanalytik Herbert J. Freudenberger zavedl pojem vyhoření do odborné literatury v roce 1974 a popsal 12 fází vyhoření. Tyto fáze vyhoření se nemusí vyskytovat ve stanoveném pořadí a mohou mít různou intenzitu. Freudenbergerovy fáze syndromu vyhoření poskytují přehled o vývoji syndromu vyhoření:

 1. nutkání dokázat si, co umíš.
 2. Zvýšený závazek
 3. Zanedbávání vlastních potřeb
 4. Potlačování konfliktů
 5. Ústup
 6. Změny chování
 7. Odosobnění
 8. emocionální prázdnota
 9. Deprese
 10. vnitřní prázdnota
 11. Syndrom vyhoření
 12. Beznaděj

Tyto fáze mohou trvat delší dobu a nejsou vždy lineární. Je důležité včas rozpoznat příznaky vyhoření a přijmout vhodná opatření, aby se příznaky nezhoršovaly.

Schéma: Fáze vyhoření podle Freudenberga
Schéma: Fáze vyhoření podle Freudenberga

Fáze vyhoření podle Freudenbergera

Freudenbergerovy fáze syndromu vyhoření poskytují podrobný pohled na průběh syndromu vyhoření a jsou rozděleny do celkem 12 fází. Tyto fáze ilustrují postupný vývoj syndromu. Následuje stručný přehled jednotlivých fází:

Fáze 1: Nutkání prosadit se – V této první fázi cítíte silné nutkání neustále se prosazovat a být dokonalí, ať už v profesní nebo osobní oblasti.

Fáze 2: Zvýšené nasazení – Ve druhé fázi lidé zvyšují své nasazení a usilovně pracují na dosažení svých cílů, často na úkor vlastních potřeb a blahobytu.

Fáze 3: Zanedbávání vlastních potřeb – V této fázi se vaše vlastní potřeby dostávají stále více do pozadí a do popředí se dostává práce.

Fáze 4: Potlačování konfliktů – Konfliktům se vyhýbáme a potlačujeme je, což může vést k dalšímu zvýšení vnitřního tlaku.

Fáze 5: Stažení – V této fázi se stáhnete do ústraní a vyhýbáte se společenským kontaktům, abyste se ochránili před dalším stresem.

Fáze 6: Změny chování – dochází ke změnám chování, jako je agresivita nebo podrážděnost, které mohou být patrné v pracovním i soukromém prostředí.

Fáze 7: Depersonalizace – Práce se stává stále více neosobní a vy se vzdalujete kolegům a zákazníkům, což vede k dalšímu odcizení.

Fáze 8: Emoční prázdnota – V této fázi se cítíte prázdní a vyhořelí, vaše emoční zdroje jsou vyčerpané.

Fáze 9: Deprese – Mohou se objevit depresivní příznaky, jako je sklíčená nálada, apatie a beznaděj.

Fáze 10: Vnitřní prázdnota – V této fázi se stále zvyšuje vnitřní prázdnota a vyčerpání.

Fáze 11: Syndrom vyhoření – V této fázi dosahuje syndrom vyhoření svého vrcholu.

Fáze 11: Syndrom vyhoření – V této fázi syndrom vyhoření dosáhl svého vrcholu a je plně rozvinutý, takže je téměř nemožné zvládat stres.

Fáze 12: Beznaděj – V této poslední fázi postižený cítí beznaděj a nevidí žádné východisko.

Tyto fáze poskytují rámec pro lepší pochopení vývoje syndromu vyhoření a mohou pomoci zasáhnout v rané fázi, aby se syndrom plně nerozvinul.

Co mám dělat, když rozpoznám jednu z fází vyhoření?

Pokud u sebe rozpoznáte jednu z fází syndromu vyhoření, můžete udělat několik věcí, jak se s ní vypořádat:

Udělejte si čas na odpočinek: Je důležité si udělat čas na relaxaci a načerpání nových sil. Může to být dovolená, den duševního zdraví nebo prostě přestávka během pracovního dne, kdy se můžete projít nebo si zacvičit cvičení pozornosti.

Vyhledejte podporu: Promluvte si o tom, čím procházíte, s důvěryhodným přítelem, členem rodiny nebo profesionálním terapeutem. Mohou vás emocionálně podpořit a pomoci vám vytvořit strategie zvládání.

Pečujte o sebe: věnujte se činnostem, které podporují vaši tělesnou a duševní pohodu, např. cvičení, zdravému stravování a dostatečnému spánku.

Nastavte hranice: Stanovte si jasné hranice mezi pracovním a soukromým životem a upřednostněte aktivity mimo práci, které vám přinášejí radost a naplnění.

Vyhledejte odbornou pomoc: Pokud vaše příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, měli byste zvážit vyhledání odborné pomoci terapeuta nebo psychologa.

Jaké jsou výhody Freudenbergerova modelu fáze vyhoření?

Model fází vyhoření, který vypracoval Herbert J. Freudenberger, poskytuje cenný rámec pro lepší pochopení syndromu vyhoření a jeho vývoje. Díky popisu jednotlivých fází vyhoření umožňuje model jednotlivcům i organizacím včas rozpoznat varovné příznaky a přijmout vhodná opatření. Kromě tohoto komplexního pojetí nabízí model fáze vyhoření další výhody, které jsou vysvětleny níže.

Komplexní porozumění: rozpoznání různých fází vyhoření

Model fází vyhoření, který vypracoval Freudenberger, nabízí komplexní pochopení různých fází vyhoření. Ti, kteří se s tímto modelem seznámí, mohou rozpoznat první příznaky a rozvinout povědomí o vlastní situaci. Pochopením konkrétních fází lze přijmout cílená opatření, která zabrání zhoršování vyhoření.

Zaměření na péči o sebe sama: důležitost hranic a péče o sebe sama

Ústředním aspektem modelu fáze vyhoření je důraz na péči o sebe a stanovení hranic. Tento model ukazuje, jak je důležité starat se o sebe a nezanedbávat své vlastní potřeby. Aktivní péčí o sebe a nastavením zdravých hranic se lidé mohou lépe vyrovnat se stresem a zabránit vyhoření.

Zasáhněte v rané fázi: Rozpoznání dlouhodobého vývoje vyhoření

Model fáze vyhoření uznává, že vyhoření je postupný proces, který může trvat měsíce nebo dokonce roky. Zdůrazňuje význam včasné intervence a prevence. Pochopením jednotlivých fází modelu mohou jednotlivci včas jednat a přijmout opatření, která zabrání dalšímu zhoršování jejich situace. To umožňuje včasnou podporu a pomoc při překonávání vyhoření.

Screeningový nástroj: Identifikace

Model fáze vyhoření lze také použít jako screeningový nástroj k identifikaci osob, které jsou potenciálně ohroženy vyhořením. Organizace mohou tento model využít k provádění cílených intervencí a nabízení podpory. Rozpoznáním ohrožených osob lze přijmout preventivní opatření na jejich podporu a snížit riziko úplného vyhoření.

Jaké existují modely fáze vyhoření?

Vývoj syndromu vyhoření je často popisován pomocí různých fázových modelů, které pomáhají lépe pochopit vývoj a příznaky tohoto závažného psychického stresu. Kromě známých fází vyhoření podle Freudenbergera existují i další modely, které poskytují cenné poznatky.

Zde jsou některé z nejznámějších modelů:

 1. Dvanáctistupňový model podle Freudenbergera a Northa: Tento model popisuje průběh syndromu vyhoření ve 12 stupních, počínaje nutkáním dokazovat si a konče beznadějí.
 2. Šestifázový model podle Kaluzy: Tento model popisuje vývoj syndromu vyhoření v 6 fázích, počínaje nadměrnými požadavky a konče rezignací.
 3. Čtyřfázový model podle Pinese a Aronsona: Tento model popisuje vývoj syndromu vyhoření ve 4 fázích, počínaje nadšením a konče rezignací.
 4. Transakční model: Tento model popisuje vývoj syndromu vyhoření jako výsledek nerovnováhy mezi pracovními nároky a individuálními zdroji. Skládá se ze tří fází: Pracovní stresory, individuální stres a vyhoření.

Existují také další modely a přístupy, které osvětlují specifické aspekty syndromu vyhoření. Některé modely se zaměřují na osobní zdroje a strategie zvládání, zatímco jiné zdůrazňují vliv organizačních faktorů a pracovních podmínek.

Různé modely fází vyhoření jasně ukazují, že tento syndrom je složitou souhrou různých faktorů. Každý model nabízí specifický pohled a může nám pomoci lépe porozumět individuální zkušenosti s vyhořením.

Analýzou různých modelů fází syndromu vyhoření rozšiřujeme naše chápání dynamiky tohoto syndromu a pokládáme základy pro cílenou prevenci, včasnou detekci a léčbu.

Je důležité si uvědomit, že každý reaguje na stres a zátěž jinak a že vyhoření je individuální zkušenost. Fázové modely slouží k orientaci a pomáhají rozpoznat vzory, ale nelze je chápat jako pevný návod.

Dokáží zaměstnavatelé rozpoznat fáze vyhoření?

Zaměstnavatelé mohou rozpoznat fáze syndromu vyhoření u svých zaměstnanců a podle toho reagovat. Existuje celá řada příznaků, které mohou naznačovat, že zaměstnanec trpí syndromem vyhoření. Patří mezi ně

 • Výkyvy nálad,
 • Smutek,
 • Problémy se soustředěním,
 • Nezájem,
 • emocionální vyčerpání,
 • Únava,
 • nedostatek motivace,
 • vysoká úroveň stresu,
 • Úzkost,
 • Podrážděnost,
 • snížení produktivity,
 • Pokles výkonu,
 • zvýšená absence a
 • Nedochvilnost.

Zaměstnavatelé by si také měli všímat změn v chování, například zvýšené izolovanosti nebo snížené komunikace s kolegy. Je důležité tyto příznaky rozpoznat a přijmout vhodná opatření, která zaměstnancům pomohou.

Zaměstnavatelé mohou přijmout různá opatření k řešení fází vyhoření. To zahrnuje poskytování podpory a zdrojů pro zaměstnance, např. poradenství nebo psychologickou podporu. Mohou také zavést opatření a postupy, které podporují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a snižují stres.

Velký význam má také otevřená komunikace a vytváření firemní kultury, která podporuje pohodu a duševní zdraví zaměstnanců. Zvýšením povědomí o fázích vyhoření a nabídkou vhodné podpory mohou zaměstnavatelé přispět ke zlepšení pohody svých zaměstnanců a zabránit vzniku vyhoření.

Rozpoznání a překonání fází vyhoření je společnou odpovědností zaměstnavatelů a zaměstnanců. Aktivním přístupem mohou zaměstnavatelé přispět k vytvoření zdravého a příznivého pracovního prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci podávat co nejlepší výkony.

Jak lze Freudenbergův model fáze vyhoření využít v personalistice?

Freudenbergerův model fáze vyhoření lze využít v oblasti lidských zdrojů (HR) k prevenci a zvládání vyhoření u zaměstnanců. Tento model nabízí personalistům různé možnosti využití, které jsou vysvětleny níže. Uplatněním modelu lze provádět cílené zásahy, včas přijímat opatření a podporovat zdravou pracovní kulturu.

Screeningový nástroj pro včasné odhalení fází vyhoření

Dvanáctifázový screeningový nástroj vyhoření založený na Freudenbergerově modelu lze použít jako nástroj pro včasné odhalení vyhoření. Odborníci na lidské zdroje tak mohou identifikovat potenciálně ohrožené zaměstnance a zavést cílené intervence a možnosti podpory. To umožňuje zvládat stres a předcházet vyhoření.

Školení a vzdělávací opatření pro fáze vyhoření

Tento model mohou personalisté využít k informování zaměstnanců a manažerů o různých fázích vyhoření a o důležitosti péče o sebe a zvládání stresu. Školení a vzdělávací opatření vytvářejí kulturu pohody a zabraňují vyhoření od samého počátku.

Včasná intervence fází vyhoření

Díky včasnému rozpoznání příznaků vyhoření mohou personalisté zasáhnout v rané fázi a nabídnout podporu postiženým zaměstnancům dříve, než se vyhoření zhorší. To může zahrnovat flexibilní pracovní podmínky, přístup k psychologickým zdrojům a podporu přestávek a péče o sebe.

Vypracování pokynů pro prevenci fází vyhoření

Tento model mohou personalisté využít při tvorbě zásad a postupů, které podporují pohodu zaměstnanců a zabraňují jejich vyhoření. Patří sem například pokyny týkající se rozdělení pracovní zátěže, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a podpory zaměstnanců prostřednictvím vhodných programů.

Závěrečná slova

Průběh syndromu vyhoření je složitý a individuální. Různé modely fází vyhoření nám poskytují cenné poznatky o vývoji a příznacích tohoto závažného psychického stresu. Pochopení jednotlivých fází umožňuje včas rozpoznat varovné příznaky, přijmout preventivní opatření a nabídnout vhodnou podporu.

Je důležité zdůraznit, že vyhoření není osud, kterému jsme bezmocně vydáni na milost a nemilost. Včasnou pozorností, péčí o sebe a odbornou podporou můžeme ovlivnit průběh syndromu vyhoření a vydat se na cestu k uzdravení.

Kromě znalosti jednotlivých fází je důležité rozvíjet individuální strategie zvládání a udržovat vyvážený životní styl. Klíčovými aspekty prevence a zvládání syndromu vyhoření jsou věnování pozornosti vlastním potřebám, stanovení hranic, budování sociální podpory a pravidelné vyvažování pracovních nároků odpočinkem.

V tomto článku jsme podali ucelený přehled fází syndromu vyhoření, představili různé modely fází a získali vhled do dynamiky tohoto syndromu. Nyní je na nás, abychom tyto znalosti uplatnili a dbali na své duševní zdraví.

Marketingové knihy, které vás profesně i osobnostně rozvíjejí

Existují, nejlepší marketingové knihy na světě. Pokud se chcete učit od těch nejlepších z nejlepších, mám pro vás právě tyto knihy. Inspirovaly mě od základu, uvidíme, jaké skvělé nápady vás napadnou, až si knihy přečtete.

Shoe Dog

Oficiální životopis zakladatele společnosti NIKE.

Hooked

Jak vytvořit návykové produkty.

Growth Hacking

Praktický průvodce pro začínající uživatele online marketingu.

Hauptpartner:

eBook des Monats

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Anzeige

Sidebanner Anzeige Zertifizierter Tech-Recruiter

HR-Whitepaper, eBooks und Studien

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Das könnte dir auch gefallen

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Das erhältst du vom HRtalk Newsletter!

• Wertvolles Wissen aus erster Hand.

• Hochkarätige Artikel für deinen Erfolg.

• Regelmäßige Geschenke und Gutscheine.

• Teilnahme an spannenden Gewinnspielen.

• Teil einer dynamischen Community von HR-Experten sein.

Du hast dich erfolgreich eingetragen