Cíle SMART: Definice a použití v každodenním životě 2024

autor: | Nástroje a testy, Pracovní život, Tipy pro studenty

SMART-Ziele
Teile diesen Beitrag mit deinen Freunden

SMART cíle 2024 – Znáte ten pocit, když si stanovíte cíl, ale nějak se zaseknete na půli cesty? Všichni jsme to zažili. Ale co kdyby existoval chytrý způsob, jak formulovat své cíle tak, abyste jich mohli dosáhnout mnohem efektivněji? Právě zde přichází na řadu metoda SMART. Ne, nemluvíme o novém týmu superhrdinů, ale o geniálním konceptu, který nám pomáhá definovat cíle, které skutečně fungují. V tomto článku vám ukážeme, co znamená zkratka SMART a jak můžete tuto strategii použít v každodenním životě. Připravte se na chytřejší řešení svých cílů!

Co jsou cíle SMART?

Cíle SMART jsou konceptem pro formulaci cílů, který pomáhá definovat cíle jasně, přesně a dosažitelně. Zkratka SMART znamená následující kritéria

 1. Konkrétní: Cíl by měl být formulován jasně a jednoznačně, aby nedošlo k nedorozumění.
 2. Měřitelné: Cíl by měl být kvantifikovatelný, aby bylo možné objektivně měřit pokrok a dosažení cíle.
 3. Atraktivní (dosažitelné): Cíl by měl být náročný, ale dosažitelný, aby podporoval motivaci a odhodlání.
 4. Realistické: Cíl by měl být dosažitelný v rámci dostupných zdrojů, dovedností a okolností.
 5. Časově ohraničený: Cíl by měl mít jasný časový rámec, aby bylo možné se na něj zaměřit a stanovit termín.

Použití kritérií SMART pomáhá zlepšit definice cílů a zajistit, aby byly cíle jasné, měřitelné a dosažitelné. Cíle SMART se používají v různých oblastech, například při řízení projektů, stanovování osobních cílů a strategickém plánování.

Tabulka cílů SMART
Diagram cílů SMART

Zkratka SMART

Princip SMART, který poprvé představil v roce 1981 George T. Doran v článku s názvem “There’s a SMART way to write management’s goals and objectives”, usnadňuje dosažení cílů. Tato zkratka obsahuje vše, co potřebujete k úspěchu. Jak ale metoda SMART funguje v detailu? Nyní se budeme věnovat jednotlivým prvkům definice cíle SMART a ukážeme vám, jak je můžete použít na své cestě k úspěchu:

Konkrétní

Nezapomeňte, že cíle SMART si stanovujete proto, abyste formulovali přesné a jasné cíle, nikoli proto, abyste sledovali obecné záměry. Nechcete jen dosáhnout nějakého cíle, chcete, aby byl váš projekt úspěšný. Za tímto účelem je důležité zajistit, aby vaše cíle byly konkrétní pro vaši práci a neobsahovaly vágní formulace.

Příklad: Chcete vylepšit svůj blog. Není dostatečně konkrétní! SMART: “Zvýšit měsíční zobrazení blogu o 20 % v následujících třech měsících díky lepšímu obsahu a optimalizaci SEO.”

Měřitelné

Písmeno “M” ve slově SMART znamená “měřitelný” a pomáhá vám vyhodnotit úspěch či neúspěch vašeho projektu. Vaše cíle by měly být objektivně měřitelné – ať už se jedná o termín, číslo, procentuální změnu nebo jinou metriku. Tím získáte jasný ukazatel, podle kterého můžete sledovat svůj pokrok.

Příklad: Chcete zvýšit svou produktivitu. Není dostatečně měřitelný! SMART: “Efektivnějším plánováním času a stanovením priorit dosáhnout v příštích čtyřech týdnech 15% nárůstu týdenního plnění úkolů.”

Spustitelný soubor

Vaše cíle by neměly být příliš snadné, ale zároveň se musíte ujistit, že jsou dosažitelné. “Realizovatelné” znamená, že vaše cíle by měly být v rámci možností. Položte si otázku: Zapadá cíl do rozsahu vašeho projektu? Pokud ne, není přístupný. Dbejte na to, aby ambiciózní cíle byly náročné, ale zároveň dosažitelné.

Příklad: Chcete vydělat milion eur, i když jste teprve nastoupili do svého prvního zaměstnání. Není spustitelný! SMART: “Zvýšit svůj roční příjem o 10 % v příštích dvou letech prostřednictvím profesního rozvoje a zlepšování výkonu.”

Realistické

Písmeno “R” ve slově SMART je úzce spojeno se slovem “Executable”. Vaše cíle by měly být nejen dosažitelné, ale také realistické. Cíl může být dosažitelný, ale třeba jen tehdy, pokud všichni členové týmu budou šest týdnů pracovat přesčas. Takové cíle jsou sice splnitelné, ale nejsou reálné. Ujistěte se, že vaše cíle jsou dosažitelné a realistické, abyste se vyhnuli zbytečnému stresu.

Příklad: Jako amatérský tenista se chcete během jednoho roku stát jedničkou světového žebříčku. To není reálné! SMART: “Pravidelným tréninkem a účastí na turnajích si v příštích šesti měsících vylepšete své tenisové umístění o pět míst.”

Plánované

Cíl SMART by měl mít konečné datum. Bez jasného časového rámce se projekt může zbytečně protáhnout, může mít nejasné ukazatele úspěšnosti a může zahrnovat nepředvídané výdaje. Pokud jste tak ještě neučinili, nezapomeňte si své projekty naplánovat a stanovit si jasný časový rámec. To pomáhá udržet soustředění a úspěšně dokončit projekt.

Příklad: Chcete napsat knihu, ale bez pevného časového rámce. Není dostatečně naplánováno! SMART: “Dokončete první verzi knihy do šesti měsíců tak, že budete psát alespoň hodinu denně a pravidelně kontrolovat svůj pokrok.”

Jaké jsou výhody cílů SMART?

Bez ohledu na to, zda se jedná o krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé cíle, může zajištění toho, aby vaše důležité cíle obsahovaly všechny prvky SMART, vyžadovat více času a úsilí, než kdybyste si stanovili tradiční cíle, ale výhody metody SMART tuto časovou investici zdaleka převáží. Cíle nejsou určeny k tomu, abyste je jednou stanovili a pak na ně zapomněli – jsou nezbytnou součástí plánu projektu. Cíle SMART nabízí vám i vašemu týmu:

 1. Jasná komunikace a koordinace: Cíle SMART umožňují jasné a jednoznačné sdělení cílů, což vede ke společnému porozumění všech zúčastněných. To podporuje spolupráci a předchází nedorozuměním.
 2. Měřitelnost a ověřitelnost: Měřitelnost cílů SMART umožňuje objektivní posouzení pokroku a míry dosažení cílů. To usnadňuje kontrolu a umožňuje fundovaně vyhodnotit úspěšnost projektu.
 3. Motivace a odhodlání: cíle SMART jsou atraktivní a realisticky formulované. Představují výzvu, ale jsou dosažitelné. To zvyšuje motivaci, protože zaměstnanci mají jasný cíl a chápou, co se od nich očekává.
 4. Zaměření a stanovení priorit: Jasný časový rámec je stanoven rozvržením cílů SMART. To pomáhá soustředit se na podstatné věci a stanovit priority úkolů tak, aby bylo dosaženo cíle ve stanoveném časovém rámci.
 5. Efektivní řízení zdrojů: Jasná definice a měřitelnost cílů SMART umožňuje soustředit zdroje na dosažení cílů. Tím se zvyšuje účinnost a efektivita využívání zdrojů.
 6. Sebereflexe a možnosti učení: Cíle SMART vyžadují přesnou definici a měřitelnost. To umožňuje pravidelnou sebereflexi a možnost poučit se z úspěchů i neúspěchů. Můžete analyzovat, které přístupy byly úspěšné a které je třeba upravit, abyste v budoucnu dosáhli ještě lepších výsledků.
 7. Lepší plánování a stanovení priorit: Metoda SMART vás nutí své cíle podrobně promyslet a naplánovat. Díky tomu získáte jasnou strukturu pro realizaci svých plánů a možnost stanovit priority úkolů. Budete pracovat efektivněji a budete mít přehled o svých činnostech.
 8. Zvýšená odpovědnost a transparentnost: cíle SMART umožňují transparentní hodnocení pokroku. Pokud se cílů nedosáhne, lze to přičíst určitým faktorům. To podporuje odpovědnost na individuální úrovni i na úrovni celého týmu a umožňuje otevřenou komunikaci o překážkách a řešeních.

Používání cílů SMART pomáhá zvýšit účinnost a efektivitu stanovování a sledování cílů a zvyšuje pravděpodobnost, že stanovených cílů bude skutečně dosaženo.

Konkrétní příklady cílů SMART

Jste připraveni stanovit si cíle a dosáhnout jich? Než začnete formulovat vlastní cíle SMART, uvádíme pět příkladů cílů SMART s vysvětlením kritérií SMART, které můžete použít pro všechny cíle a průběžné cíle:

Fitness cíle

Příklad cílů SMART: Během příštích tří měsíců zhubnu dva kilogramy tělesného tuku tím, že budu třikrát týdně cvičit a snížím denní příjem kalorií o 500 kalorií.

Proč je to SMART: Tento cíl je konkrétní (snížení tělesného tuku), měřitelný (dva kilogramy), dosažitelný (cvičení a snížení počtu kalorií), realistický (zdravé snížení hmotnosti) a časově omezený (tři měsíce).

Cíle učení

Příklad cílů SMART: Během příštích šesti měsíců zlepším své znalosti španělštiny tím, že budu alespoň 30 minut denně cvičit s aplikacemi pro výuku jazyků a dvakrát týdně navštěvovat online lekce.

Proč je tento cíl SMART: Tento cíl je konkrétní (zlepšit znalosti španělštiny), měřitelný (cvičení 30 minut denně, lekce dvakrát týdně), dosažitelný (každodenní cvičení a pravidelné lekce), realistický (rozumné rozložení času) a časově omezený (šest měsíců).

Profesní cíle

Příklad cílů SMART: Během příštích 12 měsíců získám certifikaci ve svém oboru, abych zlepšil/a své profesní dovednosti a zvýšil/a své možnosti postupu.

Proč je cíl SMART: Tento cíl je konkrétní (získat certifikaci), měřitelný (do 12 měsíců), dosažitelný (připravit se na certifikaci), realistický (zlepšit dovednosti) a časově omezený (12 měsíců).

Finanční cíle

Příklad cílů SMART: Během příštích šesti měsíců zvýším své měsíční úspory o 10 %, abych si vytvořil/a finanční rezervu.

Proč je tento cíl SMART: Tento cíl je konkrétní (zvýšení uspořené částky), měřitelný (zvýšení o 10 %), dosažitelný (každý měsíc ušetřit více), realistický (přiměřené zvýšení) a časově omezený (šest měsíců).

Cíle v oblasti životního prostředí

Příklad cíle SMART: Naše společnost sníží spotřebu papíru o 25 % do konce příštího roku přechodem na digitální dokumenty a podporou recyklačních iniciativ.

Proč SMART: Tento cíl je konkrétní (snížení spotřeby papíru), měřitelný (snížení o 25 %), dosažitelný (přechod na digitální dokumenty, recyklační iniciativy), realistický (dosažitelné snížení) a časově omezený (do konce příštího roku).

Náborové cíle

Příklad cílů SMART: Během příštích tří měsíců získám kvalifikovaného a vhodného kandidáta na volnou pozici v marketingovém týmu.

Proč je cíl SMART: Tento cíl je konkrétní (nábor na volnou marketingovou pozici), měřitelný (kvalifikovaný a vhodný kandidát), splnitelný (náborový proces), reálný (existuje volná pozice) a časově ohraničený (během následujících tří měsíců).

Cíle profesního rozvoje

Příklad cílů SMART: Během příštích dvanácti měsíců se zúčastním tří školení, abych zlepšil/a své dovednosti v oblasti řízení projektů a byl/a připraven/a na náročnější projekty.

Proč SMART: Tento cíl je konkrétní (další školení v oblasti projektového řízení), měřitelný (tři další školení), dosažitelný (účast na dalších školeních), realistický (posílení dovedností) a časově omezený (dvanáct měsíců).

Průvodce krok za krokem ke stanovení cílů SMART

Cíle SMART jsou účinnou metodou pro stanovení jasných, dosažitelných a měřitelných cílů. Vzorec SMART je snadno pochopitelný a lze jej použít v různých oblastech, ať už v práci, osobním rozvoji nebo při řízení projektů. Níže naleznete průvodce krok za krokem k realizaci cílů SMART s praktickým příkladem:

Krok 1: Konkrétní

Jasně a jednoznačně definujte cíl. Vyhněte se nejasným formulacím. Ujistěte se, že všichni chápou, čeho přesně má být dosaženo.

Příklad: Předpokládejme, že pracujete v marketingovém týmu a chcete zvýšit viditelnost svých produktů. Nekonkrétní cíl by mohl znít: “Zvýšit viditelnost”. Konkrétní cíl by mohl znít: “Zvýšit počet návštěvníků webových stránek produktu XYZ o 20 % do konce čtvrtletí”.

Krok 2: Měřitelnost

Definujte jasná kritéria měření, abyste mohli objektivně posoudit pokrok a dosažení cílů. To umožňuje přesnou kontrolu.

Příklad V našem marketingovém cíli by kritériem měření byl počet návštěvníků webových stránek produktu XYZ. Tuto hodnotu můžeme sledovat každý měsíc, abychom mohli sledovat pokrok.

Krok 3: Dostupnost

Ujistěte se, že cíl je náročný, ale dosažitelný. Zvažte zdroje, čas a dovednosti.

Příklad: Ujistěte se, že tým má zdroje na zvládnutí zvýšeného provozu a že je k dispozici dostatek času na provedení opatření ke zlepšení viditelnosti.

Krok 4: Buďte realističtí

Cíl by měl být dosažitelný za daných podmínek a možností. Upřímně informujte o dostupných zdrojích.

Příklad: Cíl zvýšit počet návštěvníků webových stránek o 20 % by měl být realistický a dosažitelný při současných marketingových strategiích a velikosti týmu.

Krok 5: Časově omezené

Stanovte si jasný časový rámec pro dosažení cíle. Časový rámec vytváří soustředění a naléhavost.

Příklad: Stanovte jasný termín: “Počet návštěvníků webových stránek produktu XYZ by se měl do 31. března zvýšit o 20 %”.

Šablona: Stanovte si cíle SMART

Nastavení šablony cílů SMART
Nastavení šablony cílů SMART

Alternativy metody SMART pro stanovení cílů

Ano, k metodě SMART existují alternativní metody stanovování cílů. Zde jsou některé z nich:

 1. Cíle CLEAR: Zkratka CLEAR znamená Collaborative, Limited, Emotional, Appreciable a Refinable. Tato metoda klade důraz na spolupráci, omezení cílů na zvládnutelný počet, emocionální vazbu na cíle, ocenění malých pokroků a možnost cíle upravovat a zpřesňovat.
 2. Metoda OKR: OKR je zkratka pro Cíle a klíčové výsledky. Tato metoda se ve firmách často používá a je založena na definici zastřešujících cílů a souvisejících klíčových výsledků, které by měly být měřitelné a dosažitelné.
 1. Metoda WOOP: WOOP je zkratka pro přání, výsledek, překážku, plán. Tato metoda se zaměřuje na vizualizaci požadovaného výsledku, identifikaci překážek a vypracování konkrétního plánu na jejich překonání.
 2. Metoda V2MOM: V2MOM znamená Vize, Hodnoty, Metody, Překážky, Opatření. Tato metoda byla vyvinuta společností Salesforce a zaměřuje se na vizi, hodnoty, metody, překážky a opatření k definování a dosažení cílů.

V závislosti na kontextu a preferencích lze tyto alternativní metody použít k definování a dosažení cílů. Je důležité vybrat si takovou, která nejlépe vyhovuje vašim individuálním potřebám a cílům.

Kritika metody SMART

Metoda SMART má bezpochyby své místo ve světě stanovování cílů a pro mnohé je spolehlivým společníkem. Ale stejně jako všechno v životě má i tato hra své kritiky, a to z dobrého důvodu. Podívejme se, proč někteří lidé nereagují na metodu SMART tak “chytře”:

První bod na seznamu kritiky: otázka průměrnosti. Někteří lidé namítají, že metoda SMART by nás mohla vést do “údolí dobrých pocitů”. Pokud budou naše cíle příliš realistické a neambiciózní, nemusíme si být dostatečně jistí, abychom realizovali inovativní nápady nebo přijímali velké výzvy. Kde jsou odvážné sny a vizionářské plány?

Pak tu máme problém s motivací. SMART nás nabádá, abychom se zaměřili na dosažitelné cíle. To je skvělé pro ty, kteří se cítí být poháněni rychlými výhrami. Ale co síla opravdu velkých cílů? Ty, které vás nutí vyskočit z postele, protože jsou tak neuvěřitelně náročné? Někteří lidé si myslí, že SMART může trochu tlumit plamen motivace, protože nás může přimět spokojit se s menším množstvím.

Další argument, který se objevuje na stole: omezená definice úspěchu. Ano, SMART nám říká, abychom si stanovili měřitelné cíle. Znamená to ale, že vše, co se stane na cestě tam, se nepočítá? Někdy se z překonaných překážek naučíme víc než z pouhého dosažení cíle. Někdy je cesta cílem. Někteří však namítají, že SMART možná ztrácí tuto skutečnost ze zřetele.

A pak je tu nedostatek praktického přenosu. SMART může někdy působit jako chytrý teoretik, který si neví rady s reálným světem. V praxi může být obtížné aplikovat kritéria SMART na vír každodenního života, který je často tak nepředvídatelný. Složitost a nejistota skutečného života, s tím má SMART své problémy.

Ale počkejte! Než hodíme kladivo SMART úplně do kouta, buďme spravedliví. Ano, kritika je na místě, ale neznamená konec světa SMART. Tato metoda zůstává užitečnou mapou pro stanovení cílů, pokud si uvědomíme, že není jediným navigačním systémem. Někdy potřebujeme kombinaci přístupů, tu trochu SMART, tu trochu flexibility a možná i špetku kreativity navrch. Pestrá směs, která nás může lépe provést vzestupy a pády našich cílů. Z tohoto pohledu je SMART možná nakonec docela chytrý – pokud si uvědomíme jeho omezení.

Závěrečné myšlenky k metodě SMART

Nyní máte přehled o metodě SMART a jejích výhodách a nevýhodách. Je důležité si uvědomit, že SMART je vynikající nástroj pro stanovení jasných a dosažitelných cílů, ať už v podnikání, osobním rozvoji nebo v jiných oblastech. Neměli bychom však zapomínat, že existují i jiné přístupy, které mohou být v určitých situacích užitečné.

Metoda SMART je jako sada nástrojů – používejte ji, kdy se vám to hodí, ale buďte flexibilní a uvědomte si, že život někdy přináší překvapení a nepředvídatelné situace. Držte se svých cílů, soustřeďte se na ně a tvrdě na nich pracujte, ale zároveň si užívejte cestu a nechte si prostor pro kreativitu a inovace.

Metoda SMART je zkrátka skvělý způsob, jak definovat a dosáhnout svých cílů. Používejte je s rozvahou, uvědomte si jejich omezení a buďte připraveni vyzkoušet jiné přístupy, pokud to situace vyžaduje. Nakonec jste kapitánem svého osudu a se správnou kombinací plánování, přizpůsobivosti a vášně povedete svou cestu ke hvězdám. Vezměte si tedy svá SMART kritéria, buďte chytří a připravte se na realizaci svých snů. Pojďme, máš na to!

Knihy pro manažery a ty, kteří se jimi chtějí stát

Opravdu existuješ! Knihy, které zlepšují vaše dovednosti v oblasti vedení a delegování. Během svého působení v roli zakladatele a manažera jsem přečetl mnoho knih. Knihy o vedení, které mi pomohly při mých prvních krocích, a další knihy, které mi pomohly v pokročilé fázi. Zde jsou mé tři nejoblíbenější knihy o vedení, ze kterých se dodnes hodně učím.

Šéf, na kterého nikdy nezapomenu

Kniha o tom, jak si získat loajalitu a respekt zaměstnanců.

Dobří šéfové jedí jako poslední

Kniha, kterou by měl znát každý vedoucí pracovník. Jedna z nejlepších knih o vedení lidí na světě.

Moderní vedení

Praktická příručka pro manažery – Jak se stát autentickým a charismatickým manažerem, inspirovat zaměstnance, vést týmy a dosahovat výsledků.

Hauptpartner:

eBook des Monats

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Anzeige

Sidebanner Anzeige Zertifizierter Tech-Recruiter

HR-Whitepaper, eBooks und Studien

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Das könnte dir auch gefallen

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Das erhältst du vom HRtalk Newsletter!

• Wertvolles Wissen aus erster Hand.

• Hochkarätige Artikel für deinen Erfolg.

• Regelmäßige Geschenke und Gutscheine.

• Teilnahme an spannenden Gewinnspielen.

• Teil einer dynamischen Community von HR-Experten sein.

Du hast dich erfolgreich eingetragen