Paretův princip: Pravidlo 80/20 pro 2024 – Maximalizujte svůj úspěch!

autor: | Kariérní tipy, Pracovní život, Znalosti zakladatele

Teile diesen Beitrag mit deinen Freunden

Hledáte způsob, jak zvýšit svůj úspěch na stránkách 2024? Pak je pro vás Paretův princip, známý také jako pravidlo 80/20, to pravé. Tuto zásadu uplatňují úspěšní lidé a firmy již desítky let a je platná i dnes. Základní myšlenkou je, že 80 % výsledků je výsledkem 20 % úsilí. Pokud identifikujete těchto 20 % a zaměříte se na ně, můžete maximalizovat svůj úspěch a rychleji dosáhnout svých cílů. V tomto článku se blíže podíváme na Paretův princip a na to, jak jej lze aplikovat v osobním i profesním životě, a poskytneme praktické tipy, jak jej efektivně využívat. Ať už jste majitel firmy, podnikatel nebo jednotlivec, který chce dosáhnout více na 2024, Paretův princip je mocný nástroj, který vám pomůže dosáhnout tohoto cíle rychleji. Zjistěte, jak můžete tento princip využít k dosažení maximálního úspěchu v nadcházejícím roce.

Definice Paretova principu

Paretův princip, známý také jako princip 80/20 nebo pravidlo 80/20, popisuje vztah mezi úsilím a výsledkem nebo vstupem a výstupem. Uvádí, že přibližně 80 % požadovaného účinku lze dosáhnout pouze s 20 % zahrnutých faktorů.

Jinými slovy, pouze 20% úsilí vede k 80 % požadovaného výsledku . A naopak, zbývajících 80 % úsilí je zodpovědných pouze za přibližně 20 % výsledku.

Je důležité si uvědomit, že tento poměr neplatí vždy a všude. Paretův princip však může sloužit jako vodítko pro definování, dokumentaci a prezentaci priorit. Výhoda této metody spočívá v zaměření se na úkoly s největším dopadem. To může zvýšit produktivitu a efektivitu.

Paretův princip v řízení projektů snižuje složitost vlastního řízení. Stanovením prioritních úkolů, které zaberou pouze 20 % času, ale přinesou 80 % výsledků, se práce stane soustředěnější. Při snaze splnit 100 % všech úkolů hrozí riziko ztráty soustředění.

Vilfredo Pareto a princip 80-20

Princip 80-20, známý také jako Paretův princip, vytvořil italský inženýr, sociolog a ekonom Vilfredo Pareto. V roce 1906 Pareto zkoumal rozdělení vlastnictví půdy v Itálii a zjistil, že přibližně 20 % obyvatelstva vlastní přibližně 80 % státního majetku. Na oplátku se 80 procent obyvatel muselo spokojit s pouhými 20 procenty majetku.

Z tohoto poznatku vychází princip 80-20, který říká, že většinu úkolů lze splnit pouze s 20 procenty úsilí a zároveň lze vyřešit 80 procent problémů.

Použití Paretova principu je užitečné zejména tehdy, když lze měřit a kvantifikovat příčiny následku. Je vhodné se zamyslet nad tím, které procesy vyžadují jaké úsilí. Obvykle je zde velký potenciál pro optimalizaci!

Pochopení pravidla 80/20

Pravidlo 80/20, známé také jako Paretův princip, je koncept, který říká, že v mnoha situacích je 80 % výsledků způsobeno pouze 20 % příčin. Toto pravidlo bylo pojmenováno podle italského ekonoma Vilfreda Pareta, který si uvědomil, že 80 % pozemkového vlastnictví v Itálii ovládá pouze 20 % obyvatel.

Základy pravidla 80/20

Pravidlo 80/20 lze aplikovat na mnoho oblastí. Uvádí, že většinu výsledků určuje menšina faktorů. Příklady jsou

 • Ve společnosti generuje 20 % zákazníků 80 % tržeb.
 • V softwarovém projektu je 20 % chyb příčinou 80 % havárií.
 • Pravděpodobně pravidelně nosíte jen 20 % oblečení ve svém šatníku.

Základní myšlenka tohoto pravidla spočívá v tom, že ve většině situací dochází k nerovnováze, kdy má malý počet faktorů nepřiměřený vliv. Zaměříme-li se na tyto klíčové faktory, můžeme efektivněji využívat svůj čas, energii a zdroje.

Proč funguje pravidlo 80/20?

Existuje několik důvodů, proč pravidlo 80/20 tak dobře funguje:

 1. Nerovnoměrné rozložení dopadu: Často nejsou všechny faktory stejně důležité nebo nepřispívají stejnou měrou k požadovanému výsledku. Pravidlo 80/20 pomáhá určit klíčové faktory, které mají největší vliv.
 2. Zaměřte se na to nejdůležitější: Soustředíme-li se na 20 % věcí, které přinášejí největší užitek, můžeme efektivně využít omezené zdroje a rychleji dosáhnout požadovaných výsledků.
 3. Vyšší efektivita: Zaměřením se na to nejdůležitější můžeme ušetřit čas, energii a peníze. To nám umožňuje dosáhnout více a lepších výsledků.
 4. Stanovte si priority úkolů: Pravidlo 80/20 nám pomáhá stanovit priority nejdůležitějších úkolů a zaměřit se na ty, které přinášejí největší užitek. Tímto způsobem se vyhneme plýtvání časem na nedůležité nebo neefektivní činnosti.

Tip: Pro úspěšné uplatnění Paretova principu je užitečné pravidelně analyzovat, které faktory mají skutečně největší vliv. Prověřte svá data, profily zákazníků nebo pracovní návyky a určete 20 %, které přinášejí 80 % výsledků. Zaměřením se na tyto klíčové faktory můžete zvýšit svou efektivitu a dosáhnout lepších výsledků.

Příklady Paretova principu v každodenním životě

Paretův princip, známý také jako pravidlo 80/20, se používá v mnoha oblastech každodenního života. Umožňuje nám efektivněji využívat čas a zdroje a dosahovat lepších výsledků.

Aplikace Paretova principu v každodenním životě

Zde je několik praktických aplikací Paretova principu, které vám mohou pomoci zvýšit efektivitu v každodenním životě:

 • Šatník: Často nosíme pravidelně jen zlomek svého oblečení. Pomocí Paretova principu určete 20 % oblečení, které nosíte nejčastěji, a zvažte, zda můžete zredukovat nebo vyřadit zbytek. Ušetříte tak čas při oblékání a získáte přehlednější šatník.
 • Stanovte si priority úkolů: Paretův princip vám pomůže stanovit priority úkolů a zaměřit se na ty, které vám přinesou největší užitek. Určete 20 % úkolů, které přinášejí 80 % výsledků, a dokončete je jako první. Díky tomu můžete pokračovat v důležitých projektech a neztrácet se v nedůležitých úkolech.
 • Výživa: Paretův princip lze aplikovat na výživu tak, že se zaměříme na 20 % potravin, které mají největší přínos pro zdraví. Můžete se například zaměřit na potraviny bohaté na živiny, jako je zelenina, ovoce, celozrnné výrobky a zdravé zdroje bílkovin, a omezit konzumaci nezdravých pochutin a sladkých nápojů.

Případové studie a praktické příklady

Abychom Paretův princip lépe pochopili, podívejme se na několik případových studií a praktických příkladů:

 • Amazon: Internetový prodejce Amazon uvádí, že přibližně 80 % jeho tržeb je generováno pouhými 20 % jeho produktů. To ukazuje, že velká část úspěchu je založena na malém počtu bestsellerů.
 • Řízení času: Pokud při řízení svého času uplatníte Paretův princip, zjistíte, že 80 % vašich výsledků pochází z 20 % vašich činností. Zaměřením se na důležité úkoly a zamezením plýtvání časem můžete zvýšit svou produktivitu.
 • Týmová práce: V týmu může často 20 % členů odvést 80 % práce. Produktivitu týmu lze maximalizovat chytrým rozdělením úkolů a efektivním využitím silných stránek jednotlivců.

Tip: Pokud chcete Paretův princip uplatnit v každodenním životě, je užitečné pravidelně analyzovat své výsledky a činnosti. Určete 20 % faktorů, které mají největší vliv, a zvažte, jak je můžete dále optimalizovat.

Uplatnění Paretova principu pro úspěch podniku

Paretův princip, známý také jako pravidlo 80/20, lze použít ve firemním kontextu k dosažení vyšší efektivity a podpoře obchodního úspěchu.

Paretův princip v podnikovém kontextu

V podnikatelském kontextu Paretův princip odkazuje na zjištění, že 80 % podnikatelského úspěchu je často generováno pouze 20 % zákazníků, produktů nebo činností. Identifikací těchto klíčových faktorů a zaměřením se na ně mohou společnosti efektivněji využívat své zdroje a dosahovat lepších výsledků.

 • Analýza zákazníků: Uplatněním Paretova principu na zákaznickou základnu mohou společnosti zjistit, kteří zákazníci generují většinu tržeb nebo zisků. Analýzou zákaznických profilů a zaměřením se na 20 % zákazníků, kteří přinášejí největší hodnotu, mohou společnosti lépe zacílit své marketingové a prodejní úsilí a posílit loajalitu zákazníků.
 • Portfolio produktů: Analýzou produktového portfolia mohou společnosti zjistit, které produkty se nejvíce podílejí na prodeji nebo zisku. Zaměřením se na 20 % výrobků, které jsou nejúspěšnější, mohou společnosti soustředit své zdroje na vývoj, marketing a prodej těchto klíčových výrobků a posílit svou konkurenční pozici.

Jak mohou společnosti využít pravidla 80/20

Zde je několik způsobů, jak mohou společnosti využít pravidlo 80/20 ke zvýšení svého obchodního úspěchu:

 • Segmentace zákazníků: Segmentujte svou zákaznickou základnu a určete 20 % zákazníků, kteří vytvářejí největší hodnotu. Přizpůsobte své marketingové a prodejní strategie tak, abyste tyto klíčové zákazníky přilákali a udrželi si je a lépe naplnili jejich potřeby.
 • Optimalizace produktů: Analyzujte své portfolio produktů a zaměřte se na 20 % produktů, které nejvíce přispívají k prodeji nebo zisku. Zlepšete tyto produkty, abyste zvýšili jejich přidanou hodnotu, a zajistěte, aby se vaše zdroje efektivně zaměřily na vývoj, marketing a distribuci těchto klíčových produktů.
 • Optimalizace procesů: Prověřte své obchodní procesy a určete 20 % činností, které mají největší vliv na úspěch vašeho podnikání. Optimalizujte tyto procesy, abyste dosáhli vyšší efektivity a ušetřili zdroje.

Tip: Pro úspěšné uplatnění Paretova principu v podnikání je důležité provádět pravidelné analýzy a revize. Uvědomte si, že 20 % zákazníků, produktů nebo činností, které k tomu nejvíce přispívají, se může v průběhu času měnit. Zůstaňte flexibilní a přizpůsobujte své strategie tak, abyste neustále využívali výhod pravidla 80/20.

Výhody pravidla 80/20

Použití Paretova principu, známého také jako pravidlo 80/20, má mnoho výhod. Umožňuje nám efektivněji využívat naše zdroje a dosahovat lepších výsledků.

Pozitivní účinky Paretova principu

Zde jsou uvedeny některé pozitivní účinky uplatňování pravidla 80/20:

 • Zvýšení efektivity: Zaměřením se na 20 % klíčových faktorů, které mají největší dopad, můžeme efektivněji využívat náš čas, energii a zdroje. To vede k vyšší produktivitě a umožňuje nám to dosáhnout více za kratší dobu.
 • Lepší výsledky: Zaměřením se na 20 % činností, zákazníků nebo produktů, které mají největší přínos, můžeme dosáhnout lepších výsledků. Můžeme se soustředit na to podstatné a upřednostnit kvalitu před kvantitou.
 • Úspora času: Stanovením priorit klíčových faktorů podle pravidla 80/20 můžeme snížit časové ztráty. Soustředíme se na úkoly, které nám přinášejí největší užitek, a vyhýbáme se tomu, abychom se ztráceli v nedůležitých nebo neefektivních činnostech.

Jak Paretův princip vede k vyšší efektivitě

Paretův princip vede ke zvýšení efektivnosti různými způsoby:

 • Soustředěné přidělování zdrojů: Soustředěním našich zdrojů na 20 % klíčových faktorů můžeme cíleněji investovat a optimalizovat využití našich zdrojů. Můžeme efektivněji využívat rozpočty, čas a personál a dosáhnout maximálních výsledků.
 • Zaměření na klíčové kompetence: Pomocí pravidla 80/20 můžeme identifikovat své klíčové kompetence a zaměřit se na ně. To nám umožňuje využít naše silné stránky a odlišit se od konkurence.
 • Zlepšení rozhodování: Paretův princip nám pomáhá činit informovaná rozhodnutí. Pochopením dopadu klíčových faktorů můžeme lépe stanovit priority a přijímat správná rozhodnutí, abychom maximalizovali náš obchodní úspěch.

Jak můžete identifikovat 20 %, které přinášejí 80 % výsledků?

Schopnost identifikovat 20 % klíčových faktorů, které přinášejí 80 % výsledků, je pro úspěšné uplatnění Paretova principu klíčová. S tím vám pomůže následující průvodce krok za krokem:

Strategie pro identifikaci klíčových faktorů (průvodce krok za krokem)

 1. Analyzujte svá data: Podívejte se na údaje o prodeji, zpětnou vazbu od zákazníků, ukazatele výkonnosti a další relevantní údaje. Identifikujte faktory, které nejvíce přispívají k vašemu úspěchu, hledáním vzorců, trendů a korelací.
 2. Stanovte si priority podle důležitosti: Vyhodnoťte své úkoly a projekty podle jejich důležitosti pro úspěch firmy. Identifikujte ty, které přinášejí největší hodnotu, a zaměřte na ně své zdroje.
 3. Proveďte analýzu 80/20: Pravidelně přezkoumávejte své činnosti a určete ty, které mají největší vliv na vaše výsledky. Zeptejte se sami sebe, kterých 20 % úkolů nebo opatření dosahuje 80 % požadovaných výsledků.
 4. Získejte zpětnou vazbu od odborníků: Požádejte odborníky, kolegy nebo mentory o zpětnou vazbu. Na základě svých zkušeností a znalostí vám mohou pomoci určit úkoly nebo aspekty, které mají největší dopad.

Soustředění se na základní úkoly a cíle

Po určení klíčových faktorů je důležité zaměřit se na základní úkoly a cíle. Zde je několik tipů, jak toho můžete dosáhnout:

 • Delegujte nedůležité úkoly: Identifikujte úkoly, které nemají vysokou prioritu, a delegujte je na členy týmu nebo je automatizujte, abyste svůj čas a energii soustředili na klíčové úkoly. Článek:
 • Stanovte si jasné cíle: Definujte jasné a měřitelné cíle pro klíčové faktory. Můžete tak sledovat svůj pokrok a ujistit se, že jste na správné cestě k požadovaným výsledkům.
 • Eliminujte rozptylování: Identifikujte rozptýlení a překážky, které vám brání soustředit se na hlavní úkoly. Přijměte opatření k jejich odstranění nebo omezení, abyste zvýšili svou produktivitu.

Tip: Pravidelně revidujte své priority a ujistěte se, že 20 % klíčových faktorů, které přinášejí 80 % výsledků, je stále správně určeno. Změny v podnikatelském prostředí si mohou vyžádat úpravu klíčových faktorů.

Strategie optimalizace času a zdrojů podle Paretova principu

Pro efektivní uplatnění Paretova principu je důležité co nejlépe využít svůj čas a zdroje. Zde je několik strategií, které vám mohou pomoci:

Řízení času podle Paretova principu

Efektivní řízení času je nezbytnou součástí uplatňování Paretova principu. Zde je několik strategií, které vám mohou pomoci:

 1. Stanovte si priority úkolů: Určete a upřednostněte úkoly, které mají největší vliv na vaše výsledky. Soustřeďte se na klíčové faktory, které vám pomohou efektivně využít čas.
 2. Delegujte nebo odstraňte úkoly: Pravidelně kontrolujte svůj seznam úkolů a identifikujte úkoly, které lze delegovat nebo odstranit. Soustřeďte se na úkoly, které nejlépe odpovídají vašim schopnostem a cílům.
 3. Časové bloky a plánování: Plánujte si čas v blocích, abyste se mohli soustředit na konkrétní úkoly nebo projekty. Vytvořte si soustředěnou pracovní dobu a vyhněte se rozptýlení, abyste pracovali efektivněji a účinněji.

Optimalizace zdrojů podle pravidla 80/20

Kromě řízení času můžete své zdroje optimalizovat také pomocí pravidla 80/20. Zde je několik strategií, které můžete použít:

 • Rozdělení zdrojů podle hodnoty: Určete klíčové faktory, které vytvářejí největší hodnotu pro vaši společnost nebo projekt, a podle toho rozdělte své zdroje. Investujte více času, peněz a personálu do oblastí, které mají největší dopad.
 • Outsourcing nebo automatizace: Zvažte, které úkoly lze outsourcovat nebo automatizovat, aby se uvolnily zdroje. Můžete se tak soustředit na strategicky důležité úkoly.
 • Efektivní využívání technologií: Využívejte technologie a nástroje k optimalizaci využití svých zdrojů. Automatizované procesy, digitální řešení a nástroje pro řízení projektů vám pomohou pracovat efektivněji a ušetřit čas i peníze.

Tip: Pravidelně kontrolujte rozdělení času a zdrojů, abyste se ujistili, že je stále v souladu s klíčovými faktory, které mají největší vliv na vaše výsledky. Buďte připraveni provádět úpravy, abyste i nadále dosahovali maximální efektivity podle Paretova principu.

Nástroje a zdroje pro uplatňování pravidla 80/20

Uplatňování Paretova principu lze podpořit využitím různých nástrojů a zdrojů. Zde je několik užitečných možností, které vám mohou pomoci při uplatňování pravidla 80/20:

 • Aplikace pro správu času: Existuje celá řada aplikací a nástrojů, které vám pomohou efektivněji hospodařit s časem. Příkladem jsou Trello, Asana, Todoist a Evernote. Pomocí těchto aplikací můžete organizovat úkoly, nastavovat priority a sledovat svůj pokrok.
 • Software pro analýzu dat: K analýze dat a identifikaci vzorců nebo korelací můžete použít nástroje pro analýzu dat, jako je Microsoft Excel, Google Sheets nebo Tableau. Tyto nástroje vám pomohou určit klíčové faktory, které mají největší vliv na vaše výsledky.
 • Nástroje pro řízení projektů: Nástroje pro řízení projektů, jako je Jira, Basecamp nebo Monday.com, vám pomohou efektivně organizovat a delegovat úkoly a projekty a sledovat jejich průběh. Jasným strukturováním projektů můžete zajistit, že určíte 20 % úkolů, které přinášejí 80 % výsledků.
 • Software CRM: Pomocí softwaru pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), jako je Salesforce, HubSpot nebo Zoho CRM, můžete spravovat informace o zákaznících, sledovat prodejní aktivity a udržovat důležité vztahy se zákazníky. Tyto nástroje vám pomohou zaměřit své zdroje na zákazníky, kteří mají pro vaši společnost největší hodnotu.

Tip: Při používání nástrojů pro implementaci pravidla 80/20 se zaměřte na funkce, které vám pomohou identifikovat a upřednostnit klíčové faktory. Vyhněte se režijním nákladům, které mohou být způsobeny přílišnou složitostí nebo příliš mnoha nedůležitými funkcemi. Vyberte si nástroje, které nejlépe splňují vaše konkrétní požadavky a pomáhají vám pracovat efektivněji a účinněji.

Časté nepochopení Paretova principu

Navzdory popularitě Paretova principu se o něm vyskytují některá nedorozumění a mylné představy. Ty budou vysvětleny níže:

Mýtus vs. realita: objasnění Paretova principu

 1. Mýtus: Vše lze redukovat na rozdělení 80/20. Skutečnost: Paretův princip je pravidlo, ale ne vždy se jedná o přesné rozdělení 80/20. Přesné rozdělení se může lišit, ale stále platí, že menšina příčin způsobuje většinu výsledků.
 2. Mýtus: K dosažení 80 % výsledků je vždy zapotřebí přesně 20 % úsilí. Skutečnost: Čísla 80/20 jsou pouze reprezentativní a mohou se lišit v závislosti na kontextu. Cílem je zaměřit se na klíčové faktory, které mají největší vliv, bez ohledu na přesné procentuální rozložení.

Časté chyby a omyly v aplikaci

 1. Omyl: Zbývajících 80 % lze ignorovat. Omyl: Paretův princip neznamená, že zbývajících 80 % lze ignorovat. Jde o stanovení priorit a zajištění toho, aby byly zdroje vhodně přiděleny 20 % a zbývajícím 80 %.
 2. Mylná představa: Paretův princip platí vždy a všude. Omyl: Paretův princip je užitečnou pomůckou pro přemýšlení, ale nelze jej přímo aplikovat na všechny scénáře. Je důležité zvážit kontext a ověřit, zda je pravidlo 80/20 skutečně použitelné.

Závěr: Úspěch v roce s Paretovým principem 2024

Paretův princip, známý také jako pravidlo 80/20, nabízí cennou perspektivu pro maximalizaci efektivity a výsledků. Zde jsou nejdůležitější poznatky a tipy, které byste měli vzít v úvahu na 2024:

Shrnutí nejdůležitějších výsledků

 • Paretův princip říká, že menšina příčin vede k většině výsledků. Jde o identifikaci klíčových faktorů s největším vlivem a zaměření se na ně.
 • Uplatněním Paretova principu můžete efektivněji využít svůj čas, zdroje a úsilí a dosáhnout lepších výsledků.
 • Identifikujte a zaměřte se na 20 % úkolů, činností nebo zákazníků, kteří přinášejí 80 % výsledků. Stanovte si priority a cíleně využívejte své zdroje.
 • Vyhněte se nedorozuměním a častým chybám v souvislosti s Paretovým principem. Uvědomte si, že ne vždy platí přesné rozdělení 80/20 a že zbývajících 80 % by nemělo být zanedbáno.

Tipy pro praxi 2024

 • Pravidelně analyzujte své činnosti, projekty a zákazníky, abyste zjistili, které z nich mají největší hodnotu a dopad. Soustřeďte své zdroje na tyto klíčové aspekty.
 • Využívejte nástroje a zdroje, jako jsou aplikace pro správu času, software pro analýzu dat, nástroje pro řízení projektů a software CRM, abyste mohli efektivněji organizovat a řídit svou práci.
 • Buďte flexibilní a přizpůsobte Paretův princip svým konkrétním potřebám a situacím. Nezapomeňte, že se nejedná o rigidní koncept, ale o vodítko pro rozhodování.
 • Zůstaňte vždy otevření vylepšením a optimalizacím. Pravidelně revidujte své strategie a přizpůsobujte je měnícím se požadavkům a cílům.

Začleněním Paretova principu do způsobu práce můžete zvýšit svou produktivitu, dosáhnout lepších výsledků a efektivněji využívat své zdroje. Využijte sílu pravidla 80/20, abyste byli úspěšní na 2024.

Knihy pro manažery a ty, kteří se jimi chtějí stát

Opravdu existuješ! Knihy, které zlepšují vaše dovednosti v oblasti vedení a delegování. Během svého působení v roli zakladatele a manažera jsem přečetl mnoho knih. Knihy o vedení, které mi pomohly při mých prvních krocích, a další knihy, které mi pomohly v pokročilé fázi. Zde jsou mé tři nejoblíbenější knihy o vedení, ze kterých se dodnes hodně učím.

Šéf, na kterého nikdy nezapomenu

Kniha o tom, jak si získat loajalitu a respekt zaměstnanců.

Dobří šéfové jedí jako poslední

Kniha, kterou by měl znát každý vedoucí pracovník. Jedna z nejlepších knih o vedení lidí na světě.

Moderní vedení

Praktická příručka pro manažery – Jak se stát autentickým a charismatickým manažerem, inspirovat zaměstnance, vést týmy a dosahovat výsledků.

Hauptpartner:

eBook des Monats

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Anzeige

Sidebanner Anzeige Zertifizierter Tech-Recruiter

HR-Whitepaper, eBooks und Studien

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Das könnte dir auch gefallen

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Das erhältst du vom HRtalk Newsletter!

• Wertvolles Wissen aus erster Hand.

• Hochkarätige Artikel für deinen Erfolg.

• Regelmäßige Geschenke und Gutscheine.

• Teilnahme an spannenden Gewinnspielen.

• Teil einer dynamischen Community von HR-Experten sein.

Du hast dich erfolgreich eingetragen