Syndrom podvodníka: strategie pro zvýšení sebevědomí

autor: | Lexikon lidských zdrojů, Znalosti v oblasti lidských zdrojů

Teile diesen Beitrag mit deinen Freunden

Měli jste někdy pocit, že jste podvodníkem svého vlastního úspěchu? Pak nejste sami. Impostor syndrom, známý také jako syndrom podvodníka, je jev, který postihuje mnoho lidí. Popisuje stav, kdy postižení pochybují o vlastních profesních úspěších a mylně se považují za podvodníky, kteří nemají nárok na úspěch. V tomto článku bych se s vámi ráda podělila o několik účinných strategií, jak posílit sebevědomí a překonat syndrom podvodníka. Pojďme společně zjistit, jak se můžete zbavit těchto pochybností a naplno využít svůj potenciál.

Definice: Syndrom podvodníka

Syndrom podvodníka, známý také jako syndrom podvodníka, fenomén podvodníka nebo impostorismus, je psychologický vzorec, při kterém lidé pochybují o svých schopnostech, talentu nebo úspěších a mají neustálý vnitřní strach, že budou odhaleni jako podvodníci. Navzdory vnějším důkazům o své kompetenci postižení nevěří, že si svůj úspěch nebo štěstí zasloužili. Své úspěchy mylně přisuzují faktorům, jako je Matthewův efekt nebo Dunning-Krugerův efekt, nebo mají pocit, že klamou ostatní, protože nejsou tak inteligentní, jak se zdají. Syndrom podvodníka může mít negativní dopad na osobní vztahy a brání lidem plně využít svůj potenciál ve zvoleném oboru.

Mezi hlavní znaky syndromu podvodníka patří.

 • Pochybnosti o vlastních schopnostech a pocit, že jste podvodník, i když jste prokazatelně kompetentní.
 • Přetrvávající strach, že bude odhalen jako podvodník.
 • Obtíže s internalizací úspěchů a jejich přisuzováním vnějším faktorům.
 • Napjaté osobní vztahy a brzdění profesního růstu.

Je důležité si uvědomit, že syndrom podvodníka se liší od Dunning-Krugerova efektu. Zatímco Dunningův-Krugerův efekt zahrnuje přeceňování vlastních schopností navzdory omezeným kompetencím, syndrom podvodníka zahrnuje podceňování vlastních schopností navzdory prokázaným kompetencím.

Jsem podvodník?

Osoba se syndromem podvodníka

Trpíte syndromem podvodníka, nebo ne? Uvedl jsem pro vás nejčastější příznaky syndromu podvodníka:

 • Extrémní nedostatek sebedůvěry
 • Pocity nedostatečnosti
 • Neustálé srovnávání s ostatními
 • Obavy
 • Pochybnosti o sobě
 • Nedůvěra ve vlastní schopnosti
 • Obtíže s internalizací úspěchů
 • Strach z odhalení podvodníka
 • Závislost na vnějším potvrzení
 • Přílišné nároky na sebe sama a snaha o nadměrnou spokojenost.
 • Sebedestrukce před novými pokusy
 • Strach z nesplnění vlastních očekávání a očekávání druhých.
 • Deprese
 • vysoká beznaděj
 • Pocity viny a studu
 • Nevhodné chování

Tyto příznaky se mohou lišit v závislosti na zkušenostech, okolnostech, původu a osobnostních vlastnostech člověka. Syndrom podvodníka může mít významný dopad na osobní a profesní život, například pocit nedostatečnosti ve vztahu nebo jako partner, což může vést k pokračujícím konfliktům ve vztahu. Může se také projevovat neschopností přijmout osobní pochvalu nebo zahlcením náročnými, často ambiciózními cíli.

Praktické příklady syndromu podvodníka

Syndrom podvodníka je rozšířený jev, který postihuje lidi všech věkových kategorií a profesí. Projevuje se pochybnostmi o sobě samém a trvalým pocitem, že je člověk podvodník, přestože objektivně vzato jsou jeho vlastní úspěchy a schopnosti naprosto platné. Níže jsou uvedeny tři praktické příklady, které ilustrují syndrom podvodníka v profesním životě:

Příklad 1: Úspěšný podnikatel

Úspěšná podnikatelka, která založila vlastní společnost, se zdá být na vrcholu svého úspěchu. Přesto se potýká s neustálými pochybnostmi o sobě samé a iracionálním strachem, že by ji zaměstnanci mohli odhalit jako podvodnici. Přestože se snaží svou nejistotu skrývat, nedostatek sebedůvěry ovlivňuje její schopnost činit jasná rozhodnutí a efektivně řídit svůj podnik. Neustálá sebekritika a pocit, že nejsou dost dobří, jim brání v tom, aby si náležitě uvědomili vlastní úspěchy.

Příklad 2: Nejistý mladý profesionál

Mladý muž právě zahájil kariéru právníka, ale místo aby se soustředil na své silné stránky, cítí se ve své roli nesvůj a neustále pochybuje o svých schopnostech. Obává se, že nebude dostatečně dobrý, aby mohl své klienty náležitě zastupovat, a proto tráví přípravou na každý případ nespočet hodin. Nicméně jeho pochybnosti o sobě samém přetrvávají a ovlivňují jeho schopnost sebevědomě vystupovat a efektivně vykonávat svou práci. Syndrom podvodníka je neustálou překážkou, která mu brání plně využít svůj potenciál.

Příklad 3: Lékař s dlouholetou praxí

Úspěšného lékaře, který pracuje ve své profesi již mnoho let, si váží jak kolegové, tak pacienti. Navzdory svým rozsáhlým znalostem a dovednostem má stále pocit, že toho neví dost a že své pacienty zklamává. Na každý případ se intenzivně připravuje nespočet hodin, ale syndrom podvodníka ji nutí pochybovat o vlastních schopnostech. Neustálá nejistota podkopává jejich sebedůvěru a brání jim vykonávat práci s potřebnou jistotou a sebevědomím.

Tyto příklady z praxe ukazují, že syndrom podvodníka není otázkou profesního úspěchu. Může postihnout lidi z jakéhokoli prostředí a je skutečnou výzvou k překonání pochybností o sobě samém a posílení sebedůvěry. Existují však strategie, jak čelit syndromu podvodníka a posílit vlastní sebevědomí.

Důsledky syndromu podvodníka

Syndrom vysokého počtu zaměstnanců může nejen zatěžovat každodenní pracovní život, ale může mít i vážné zdravotní dopady. Studie ukázaly, že tento syndrom může vést ke zhoršení pracovního výkonu a spokojenosti v zaměstnání a zároveň zvyšuje riziko vyhoření. Předpokládá se, že je také potenciálním spouštěčem úzkostných poruch a depresí. Pocity spojené se syndromem podvodníka mohou vést ke značnému utrpení. V takových případech je vhodné vyhledat odbornou pomoc v podobě psychoterapie. Psychoterapeutická podpora může pomoci pochopit příčiny syndromu podvodníka a vyvinout vhodné strategie zvládání.

Jaký dopad může mít syndrom podvodníka na kariéru?

Syndrom podvodníka může mít hluboký dopad na kariéru a může výrazně ovlivnit profesní růst. Některé z nich jsem pro vás uvedl zde.

Pochybnosti o sobě a nedostatek sebedůvěry:

Syndrom podvodníka může vést k neustálým pochybnostem o sobě samém a k tomu, že se postižení cítí ve své profesní roli nedostatečně. To může ovlivnit jejich sebevědomí a bránit jim v přijímání nových výzev nebo v hledání pracovních příležitostí.

Strach ze selhání a perfekcionismus:

Strach z toho, že budou odhaleni jako podvodníci, může vést lidi se syndromem podvodníka k tomu, že si kladou nerealisticky vysoké nároky. Snaží se o dokonalost a vyhýbají se riziku, což může omezovat jejich profesní růst a bránit jim v tom, aby se chopili příležitostí.

Podkopávání úspěchů:

Lidé s impostor syndromem mají často potíže s rozpoznáním svých úspěchů a připisují je vnějším faktorům, jako je štěstí nebo načasování. To může vést k tomu, že své úspěchy bagatelizují a cítí se nehodni pochvaly nebo povýšení.

Kariérní stagnace:

Nedostatek sebedůvěry a tendence bagatelizovat úspěchy mohou vést k tomu, že lidé se syndromem podvodníka zůstávají ve své komfortní zóně a vyhýbají se profesnímu rozvoji. Mohou se zdráhat přijímat nové povinnosti nebo hledat náročné příležitosti, což může vést ke stagnaci kariéry.

Zvýšený stres a vyhoření:

Neustálý strach z odhalení podvodníka a tlak na udržení fasády kompetentnosti mohou přispívat k vysoké míře stresu a vyhoření. Postižení se mohou přepracovat, aby kompenzovali svou vnímanou nedostatečnost, což může vést k fyzickému a duševnímu vyčerpání.

Jaké jsou příčiny syndromu podvodníka?

Impostor syndrom může mít různé příčiny. Lidé s nízkým sebevědomím se mohou považovat za podvodníky a věřit, že jejich úspěchy jsou dílem štěstí nebo náhody. Vysoká očekávání od sebe samých mohou také vést k tomu, že se někteří lidé považují za podvodníky, pokud mají pocit, že nedokážou naplnit svá vlastní očekávání. Dalším faktorem je vyrůstání v nevzdělané rodině. Lidé, kteří mají tuto zkušenost, se mohou cítit jako podvodníci, protože mají pocit, že nemají stejné dovednosti a znalosti jako jejich kolegové. Na druhou stranu, přílišná podpora ze strany rodičů může vést k tomu, že se lidé začnou považovat za podvodníky. Pochybují o svém úspěchu, protože mají pocit, že svých úspěchů nedosáhli sami. V neposlední řadě hraje roli i osobnost. Někteří lidé jsou vzhledem ke své osobnosti náchylnější k nejistotě a pochybnostem o sobě samých než jiní.

Rozlišení syndromu podvodníka od běžných pochybností o sobě samém

Syndrom podvodníka lze od běžných pochybností o sobě samém odlišit tak, že si všímáte určitých příznaků. Zde jsou některé charakteristické rysy:

 • Frekvence: Pochybnosti o sobě samém jsou normální a mohou se vyskytovat příležitostně, zatímco syndrom podvodníka je trvalý vzorec pochybností o sobě samém a nejistoty. .
 • Účinky: Syndrom podvodníka může vést k tomu, že se lidé stáhnou do sebe a neodváží se přijímat nové výzvy.
 • Vnímání sebe sama: Lidé s normálními pochybnostmi o sobě dokáží realisticky zhodnotit a uznat své úspěchy, zatímco lidé se syndromem podvodníka své úspěchy často bagatelizují a považují se za podvodníky.
 • Nadměrná sebekritika: Lidé se syndromem podvodníka mají tendenci kritizovat svůj výkon a sebemrskačství, zatímco lidé s normálními pochybnostmi o sobě samých mohou být realističtí ohledně svého výkonu a přijímat konstruktivní kritiku.

Je důležité si uvědomit, že každý člověk má jiné zkušenosti a rozdíl mezi normálními pochybnostmi o sobě samém a syndromem podvodníka není vždy jasný.

Strategie proti syndromu podvodníka

6 strategií proti syndromu podvodníka
Strategie proti syndromu podvodníka

K překonání syndromu vysokého počtu zaměstnanců lze použít různé strategie. Ty pomáhají bojovat s negativním sebepojetím a pochybnostmi o sobě samém. Níže jsou uvedeny některé tipy a přístupy, které se ve výzkumu a praxi ukázaly jako účinné:

 1. Ocenění a přijetí: Velký význam může mít podpůrný okruh přátel a čas strávený s blízkými. Vytvořením takové sociální sítě můžete získat podporu a povzbuzení. Uznání a přijetí ze strany přátel a rodiny může pomoci překonat syndrom podvodníka a posílit sebevědomí.
 2. Rozvíjejte povědomí: Uvědomění si, že syndrom podvodníka je běžný a že mnoho lidí má podobné pocity, může výrazně pomoci. Je důležité si uvědomit, že se svými pochybnostmi a nejistotou nejste sami. Sdílení zkušeností s ostatními trpícími, ať už ve svépomocných skupinách nebo v online komunitách, může pomoci toto uvědomění prohloubit.
 3. Zůstaňte realističtí: Důležité je realistické sebehodnocení a uznání vlastních úspěchů. Lidé se syndromem podvodníka mají často tendenci své úspěchy bagatelizovat nebo je připisovat vnějším faktorům. Je důležité si uvědomit, že vaše schopnosti a úspěchy jsou skutečné a zasloužené.
 4. Oceňujte malé úspěchy: Pomůže vám ocenit drobné úspěchy a vnímat je jako potvrzení vlastních schopností. Lidé trpící syndromem podvodníka se často zaměřují pouze na velké cíle a zanedbávají malé kroky vpřed. Vědomým rozpoznáváním a oceňováním drobných úspěchů si můžete zvýšit sebevědomí a připomenout si, že jste schopni překonávat výzvy.
 5. Pozitivní pohled na neúspěchy: Pomáhá vnímat neúspěchy jako příležitost k učení a hledat v nich pozitiva. Místo toho, abyste neúspěchy považovali za důkaz vlastní neschopnosti, můžete je vnímat jako příležitost k osobnímu rozvoji. Každý neúspěch je příležitostí poučit se z chyb, zlepšit se a být silnější.
 6. Odborná pomoc: V některých případech může být užitečné vyhledat odbornou terapeutickou pomoc, aby bylo možné dlouhodobě pracovat na příčinách syndromu podvodníka. Kvalifikovaný terapeut může pomoci rozpoznat příčiny a vyvinout vhodné strategie zvládání. Odborná podpora může posílit sebedůvěru a dlouhodobě pomoci překonat syndrom podvodníka.

Tyto strategie proti syndromu podvodníka mohou pomoci překonat negativní sebepojetí a pochybnosti o sobě samém. Je důležité vyzkoušet různé přístupy a najít ty, které vám nejlépe vyhovují. Aktivní prací na překonání syndromu podvodníka můžete dosáhnout zdravého sebevědomí a pozitivního přístupu k vlastním schopnostem.

Závěr: Poražte podvodníka a využijte svůj plný potenciál

Syndrom podvodníka nás může ovlivnit v mnoha ohledech – snižuje naše sebevědomí, brání nám plně využít náš potenciál a může dokonce bránit našemu kariérnímu rozvoji. Ale je tu naděje. Pokud se budeme zabývat důsledky syndromu podvodníka a použijeme osvědčené strategie, můžeme ho porazit a osvobodit se z pout pochybností o sobě samých.

Viděli jsme, že uznání a přijetí ze strany podpůrného sociálního prostředí může mít velký význam. Sdílením s podobně smýšlejícími lidmi a uvědoměním si, že mnoho lidí má podobné zkušenosti, se můžeme cítit posíleni. Realistické sebehodnocení a ocenění drobných úspěchů nám pomáhá posílit vlastní sebedůvěru a zbavit se pocitu, že jsme podvodníci.

Zásadní je také přehodnocení neúspěchu. Pokud je budeme vnímat jako příležitost k učení a uvidíme v nich pozitiva, můžeme se dále rozvíjet a osobnostně růst. V některých případech může být užitečné vyhledat odbornou terapeutickou podporu, aby bylo možné proniknout do kořenů syndromu podvodníka a najít dlouhodobé řešení.

Cesta k překonání syndromu podvodníka vyžaduje čas, trpělivost a sebereflexi. Je to cesta, na které se učíme přijímat sami sebe a ctít své vlastní úspěchy. Osvobodíme-li se z okovů syndromu podvodníka, můžeme naplno využít svůj potenciál a jít za svými profesními cíli s důvěrou a autenticitou. Je čas porazit podvodníka a rozpoznat naši skutečnou sílu.

Knihy pro manažery a ty, kteří se jimi chtějí stát

Opravdu existuješ! Knihy, které zlepšují vaše dovednosti v oblasti vedení a delegování. Během svého působení v roli zakladatele a manažera jsem přečetl mnoho knih. Knihy o vedení, které mi pomohly při mých prvních krocích, a další knihy, které mi pomohly v pokročilé fázi. Zde jsou mé tři nejoblíbenější knihy o vedení, ze kterých se dodnes hodně učím.

Šéf, na kterého nikdy nezapomenu

Kniha o tom, jak si získat loajalitu a respekt zaměstnanců.

Dobří šéfové jedí jako poslední

Kniha, kterou by měl znát každý vedoucí pracovník. Jedna z nejlepších knih o vedení lidí na světě.

Moderní vedení

Praktická příručka pro manažery – Jak se stát autentickým a charismatickým manažerem, inspirovat zaměstnance, vést týmy a dosahovat výsledků.

Často kladené otázky a odpovědi o syndromu podvodníka

Co je to syndrom podvodníka?

Syndrom podvodníka je jev, kdy lidé navzdory svým úspěchům a schopnostem mají pocit, že jsou podvodníci a že si svůj úspěch nezasloužili. Pochybují o sobě a bojí se, že je ostatní odhalí jako podvodníky.

Je syndrom podvodníka duševní poruchou?

Syndrom podvodníka není považován za duševní poruchu v užším slova smyslu, ale spíše za typ osobnostního rysu. Je však velmi rozšířená a alespoň jednou v životě postihne přibližně 70 % všech lidí.

Jak překonat syndrom podvodníka?

Existují různé strategie, jak posílit sebevědomí a překonat syndrom podvodníka. Zde je několik tipů:
Sebepoznání: Uvědomte si, že nejste sami a že mnoho úspěšných lidí má podobné pochybnosti.
Stanovte si realistické cíle: Stanovte si dosažitelné cíle a oslavujte své úspěchy, abyste si zvedli sebevědomí.
Mluvte o sobě pozitivně: Nahraďte negativní pochybnosti o sobě samých pozitivní samomluvou a připomínejte si své úspěchy a silné stránky.
Vyhledejte podporu: Promluvte si o svých pocitech s lidmi, kterým důvěřujete, a v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc, například terapeuta.
Přijměte sami sebe: Přijměte, že nikdo není dokonalý a že chyby a neúspěchy jsou součástí procesu učení. .

Jak může syndrom podvodníka ovlivnit sebedůvěru v soukromém životě?

Syndrom podvodníka se může projevit i v soukromém životě v podobě nechuti k sobě samému nebo k vlastnímu tělu. To může vést k nejistotě v mezilidských vztazích a pocitu nedostatečnosti.

Jak může syndrom podvodníka ovlivnit pracovní život?

V profesním životě může syndrom podvodníka vést k tomu, že lidé neuznávají své vlastní úspěchy a žijí v neustálém strachu, že budou odhaleni jako podvodníci. To může vést ke stresu, úzkosti a dokonce k vyhoření.

Jak mohu pomoci ostatním, kteří trpí syndromem podvodníka?

Pokud znáte někoho, kdo trpí syndromem podvodníka, můžete mu pomoci tím, že mu vyjádříte podporu a povzbuzení. Aktivně mu naslouchejte, oceňujte jeho úspěchy a povzbuzujte ho, aby přijal sám sebe a rozpoznal své silné stránky.

Co je opakem syndromu podvodníka?

Opakem syndromu podvodníka je Dunning-Krugerův efekt. V případě Dunning-Krugerova efektu trpí postižené osoby zkresleným sebepojetím, kdy přeceňují své vlastní schopnosti a snižují schopnosti ostatních. Lidé s Dunning-Krugerovým efektem předstírají, že jsou mimořádně nadaní nebo šikovní.

Hauptpartner:

eBook des Monats

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Anzeige

Sidebanner Anzeige Zertifizierter Tech-Recruiter

HR-Whitepaper, eBooks und Studien

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Das könnte dir auch gefallen

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Das erhältst du vom HRtalk Newsletter!

• Wertvolles Wissen aus erster Hand.

• Hochkarätige Artikel für deinen Erfolg.

• Regelmäßige Geschenke und Gutscheine.

• Teilnahme an spannenden Gewinnspielen.

• Teil einer dynamischen Community von HR-Experten sein.

Du hast dich erfolgreich eingetragen