Dunning-Krugerův efekt: definice, příklady, výhody a nevýhody

autor: | Lexikon lidských zdrojů, Znalosti v oblasti lidských zdrojů

Teile diesen Beitrag mit deinen Freunden

Dunningův-Krugerův efekt je fascinující jev v lidské psychologii, který odhaluje pozoruhodnou dynamiku mezi kompetencemi a sebedůvěrou. Popisuje chování nekompetentních lidí, kteří mají tendenci přeceňovat své schopnosti a zároveň si uvědomují vlastní neschopnost.

V tomto článku se podrobně podíváme na Dunningův-Krugerův efekt a uvedeme jeho jasnou definici. Budeme analyzovat různé příklady, abychom tento fenomén pochopili v celé jeho rozmanitosti. Podíváme se také na výhody a nevýhody Dunning-Krugerova efektu a ukážeme vám, jak ho u sebe rozpoznat a jak mu předcházet.

Definice: Dunningův-Krugerův efekt

Dunningův-Krugerův efekt je kognitivní zkreslení, při kterém lidé s omezenými znalostmi nebo kompetencemi v určité intelektuální nebo sociální oblasti výrazně přeceňují své vlastní znalosti nebo kompetence v této oblasti ve srovnání s objektivními kritérii nebo výkony svých vrstevníků či lidí obecně. Účinek se obvykle měří porovnáním sebehodnocení s měřením objektivního výkonu. Účastníci studie mohou být například požádáni o vyplnění kvízu a následně ohodnoceni, jak dobře si vedli. Toto subjektivní hodnocení se pak porovnává s jejich skutečným výkonem. Dunningův-Krugerův efekt je definován jako tendence lidí s nízkými dovednostmi v určité oblasti hodnotit tyto dovednosti příliš pozitivně. To se často považuje za kognitivní zkreslení, tj. systematickou tendenci myslet a posuzovat nesprávně. Tento efekt je důležitý, protože nám umožňuje uvědomit si vlastní slepé skvrny a dává nám příležitost korigovat naše vnímání sebe sama.

Kdo objevil Dunning-Krugerův efekt?

Dunningův-Krugerův efekt objevili v roce 1999 psychologové David Dunning a Justin Kruger. Prováděli experimenty, aby zjistili, jak studenti Cornellovy univerzity hodnotí své intelektuální schopnosti v oblastech, jako je gramatika a uvažování. Výsledky ukázaly, že ti, kteří měli špatné výsledky, měli tendenci své schopnosti a kompetence v těchto oblastech přeceňovat, zatímco vysoce kvalifikovaní studenti měli tendenci své schopnosti podceňovat. Dunning a Kruger formulovali čtyřstupňový efekt, který popisuje tendenci nekompetentních lidí přeceňovat své schopnosti a kompetence v určité oblasti. Dunningův-Krugerův efekt byl zkoumán v různých úlohách a oblastech, včetně ekonomie, politiky, medicíny, řízení, létání, prostorové paměti, čtení a psaní, debatování a šachů. Tento efekt může mít významný dopad na pracovní výkon a vést například k napětí, konfliktům a špatnému rozhodování.

Dunningův-Krugerův efekt: 4 fáze přehnané sebedůvěry

Schéma: Čtyři fáze Dunning-Krugerova efektu
Přehled čtyř fází Dunning-Krugerova efektu

Dunningův-Krugerův efekt je charakterizován čtyřmi stupni přehnané důvěry, které vypadají následovně

 1. Nevědomá nekompetence: Na této úrovni lidé nemají dostatečné znalosti nebo dovednosti k dokončení úkolu, ale neuvědomují si svou neschopnost. Mohou přeceňovat své schopnosti a myslet si, že jsou kompetentnější, než ve skutečnosti jsou.
 2. Iluzorní nadřazenost: V této fázi si osoba začíná osvojovat znalosti nebo dovednosti v určité oblasti, ale ještě není schopna správně posoudit vlastní kompetence. Mohou přeceňovat své schopnosti a věřit, že jsou kompetentnější než ostatní.
 3. Vědomá neschopnost: V této fázi si člověk začíná uvědomovat svá omezení a uvědomuje si svou neschopnost. Mohou podceňovat své schopnosti a nedůvěřovat svým dovednostem.
 4. Vědomá kompetence: V této poslední fázi si jedinec osvojil znalosti nebo dovednosti potřebné k dokončení úkolu a je schopen přesně posoudit svou vlastní kompetenci. Věří svým schopnostem, ale zároveň si uvědomují, že je třeba se neustále učit a zlepšovat.

Tyto čtyři fáze popisují vývoj přehnané sebedůvěry a sebevědomí, které může jedinec zažívat při učení se nové dovednosti nebo oblasti. Dunningův-Krugerův efekt může vést k tomu, že se jedinec zasekne na prvních dvou stupních, což vede k přeceňování a chybným rozhodnutím. Rozpoznání a řešení Dunning-Krugerova efektu může jednotlivcům pomoci projít těmito fázemi a rozvinout přesné sebehodnocení a kompetence.

Příklady Dunning-Krugerova efektu

Dunningův-Krugerův efekt je fascinující jev, který lze pozorovat v různých oblastech života. Popisuje tendenci nekompetentních lidí přeceňovat své schopnosti a zároveň si neuvědomovat, jak málo toho ve skutečnosti vědí. Níže uvádíme několik příkladů Dunning-Krugerova efektu v různých oblastech, abychom lépe pochopili rozsah a dopad tohoto jevu.

 1. Řízení: Nezkušení řidiči a jejich přílišná sebedůvěra

Nejprve se zaměříme na nezkušené řidiče, kteří mohou přecenit své řidičské schopnosti. Myslí si, že jsou lepší řidiči, než ve skutečnosti jsou, což vede k bezohlednému chování na silnici. To může vést k nebezpečným situacím a nehodám, protože si neuvědomují, že jim stále chybí zkušenosti a dovednosti.

 1. Politika: přesvědčení bez komplexních znalostí

Další příklad se týká lidí s omezenými znalostmi nebo porozuměním politickým otázkám. Navzdory svým nedostatečným znalostem sebevědomě vyjadřují pevné názory a přesvědčení. Často jim chybí komplexní porozumění tématu. To může vést ke zkresleným informacím a chybným rozhodnutím, protože si nejsou vědomi svých omezených znalostí.

 1. Hospodářství: Neschopnost a špatná rozhodnutí

V podnikání mohou nekompetentní lidé přeceňovat své schopnosti a činit špatná rozhodnutí. Myslí si, že jsou lepší, než jsou, a ignorují své vlastní slabiny a mezery ve znalostech. To může vést k negativním výsledkům jak pro ně, tak pro jejich společnost.

 1. Medicína: chybné úsudky a špatné rady

Lidé s omezenými lékařskými znalostmi se mohou mylně domnívat, že mají komplexní znalosti o nemocech a léčbě. V důsledku toho mají sklon k falešným autodiagnostikám nebo k poskytování nepřesných lékařských rad ostatním. Tato chybná rozhodnutí mohou mít závažné zdravotní důsledky a zhoršit možnosti léčby.

 1. Čtení a psaní: přehnaná sebedůvěra

Jiný příklad se týká lidí se špatnou schopností číst a psát, kteří své schopnosti přeceňují. Věří, že umí číst a psát, i když mají potíže s porozuměním složitým textům nebo s přesným písemným vyjádřením svých myšlenek. To může vést k nedorozuměním a problémům v písemné komunikaci.

 1. Šachy: chybné odhady ve hře

Dunning-Krugerův efekt může v šachu postihnout i nezkušené hráče. Přeceňují své schopnosti a myslí si, že jsou zkušení hráči. V důsledku toho často činí špatná strategická rozhodnutí a často utrpí porážku proti kompetentnějším soupeřům.

Tyto příklady ukazují, jak se Dunningův-Krugerův efekt může projevit v různých oblastech, kdy lidé s omezenými schopnostmi mají tendenci přeceňovat své schopnosti a znalosti. Je důležité si tuto tendenci uvědomit a aktivně pracovat na tom, abyste si vytvořili realistické představy o svých schopnostech.

Jak mohu zabránit Dunning-Krugerovu syndromu?

Metody prevence Dunning-Krugerova efektu
Metody prevence Dunning-Krugerova efektu

Dunningův-Krugerův efekt je kognitivní zkreslení, které může vést k tomu, že lidé přeceňují své schopnosti a znalosti v určité oblasti. Níže najdete několik tipů, jak se Dunning-Krugerovu efektu vyhnout:

 • Získávání zpětné vazby: Pravidelná zpětná vazba od ostatních vám pomůže přesněji zhodnotit vlastní dovednosti a znalosti.
 • Buďte otevření novým věcem: Uvědomte si, že se vždy můžete naučit více, a buďte připraveni vyhledávat nové informace a zkušenosti.
 • Sebereflexe: Udělejte si čas na zamyšlení nad vlastním výkonem a rozpoznejte příležitosti ke zlepšení.
 • Vyvarujte se přeceňování sebe sama: Uvědomte si hranice svých znalostí a dovedností a vyvarujte se přeceňování sebe sama.
 • Vyhledávání odborných znalostí: Uznávejte hodnotu odborných znalostí ostatních a vyhledávejte rady a vedení od těch, kteří mají více znalostí a zkušeností.
 • Buďte pokorní: Uvědomte si, že každý má své limity a může se zlepšovat, a buďte ochotni přiznat chyby a poučit se z nich.

Dodržováním těchto rad se můžete vyhnout negativním účinkům Dunning-Krugerova efektu a přesněji zhodnotit své schopnosti a znalosti.

Jak můžete řešit Dunning-Krugerův efekt u druhých, aniž byste jim ublížili?

Když se obracíte na ostatní s otázkou Dunning-Krugerova efektu, je důležité, abyste tak činili konstruktivně a s respektem. Zde je několik strategií, které můžete zvážit:

Používejte konkrétní příklady: Při poskytování zpětné vazby používejte konkrétní příklady, které ilustrují oblasti, v nichž lze provést zlepšení. To může lidem pomoci pochopit, kde mohou své schopnosti přeceňovat.

Zaměření na růst: Podporujte lidi, aby se zaměřovali na růst a rozvoj, ne jen na výkon. To může podpořit mentalitu neustálého učení.

Buďte empatičtí: Uvědomte si, že Dunning-Krugerův efekt může být citlivým tématem, a přistupujte k rozhovoru s empatií a pochopením.

Poskytněte zdroje: Nabídněte zdroje, jako je školení, koučování nebo mentoring, které pomohou lidem rozvíjet jejich dovednosti a znalosti.

Podporovat sebereflexi: Povzbuzujte lidi, aby se zamysleli nad svým vlastním výkonem a určili oblasti, ve kterých se mohou zlepšit. To může vést k lepšímu vnímání sebe sama a přesnějšímu sebehodnocení.

Pomocí těchto strategií mohou jednotlivci konstruktivním a respektujícím způsobem řešit Dunningův-Krugerův efekt u druhých a pomoci jim vytvořit si přesnější sebehodnocení svých dovedností a znalostí.

Co je opakem Dunning-Krugerova efektu?

Opakem Dunning-Krugerova efektu je syndrom podvodníka. Zatímco Dunningův-Krugerův efekt se týká lidí s omezenými znalostmi nebo dovednostmi, kteří přeceňují své schopnosti, syndrom podvodníka popisuje lidi, kteří mají odborné znalosti, ale pochybují o svých schopnostech a cítí se jako podvodníci. Syndrom podvodníka může způsobit, že lidé podceňují své schopnosti a mají pocit, že na svou specializaci nebo pozici nepatří, přestože existují důkazy o opaku. Na rozdíl od Dunning-Krugerova efektu může syndrom podvodníka vést spíše k nedostatku sebedůvěry a pochybnostem o sobě samém než k přehnané sebedůvěře a špatnému rozhodování.

Výhody a nevýhody Dunning-Krugerova efektu

Dunning-Krugerův efekt má své výhody i nevýhody. Zde je několik příkladů:

Výhody:

Sebeuvědomění a ochota učit se: Dunning-Krugerův efekt může jednotlivcům pomoci rozpoznat vlastní limity a potenciál ke zlepšení. Uvědomění si, že vlastní znalosti jsou omezené, motivuje k neustálému učení a dalšímu rozvoji.

Lepší rozhodování: Efekt může pomoci vyhnout se sebeuspokojení nebo přílišné důvěře ve vlastní schopnosti. Když si uvědomíte, že nevíte všechno, jste otevřenější různým pohledům a můžete se rozhodovat na základě informací.

Ocenění odborných znalostí ostatních: Dunningův-Krugerův efekt vede k tomu, že lidé uznávají, že existují jiní, kteří mají hlubší odborné znalosti. Jsou ochotnější uznat hodnotu těchto znalostí a aktivně vyhledávají rady a zpětnou vazbu od odborníků.

Příklad: Osoba pracující v projektovém týmu si uvědomí, že některým aspektům projektu dostatečně nerozumí. Místo toho, aby skrývala svou neznalost, požádá zkušeného kolegu o vysvětlení a radu, jak zlepšit své vlastní dovednosti.

Nevýhody:

Přeceňování vlastních schopností: Dunning-Krugerův efekt může vést k přeceňování vlastních schopností a znalostí. To může vést ke špatným rozhodnutím a špatným výkonům, protože jednají arogantně nebo neopatrně, aniž by si uvědomovali svou nevědomost.

Konflikt na pracovišti: Dunningův-Krugerův efekt může vést k napětí a konfliktům, když lidé s omezenými kompetencemi dostanou povýšení nebo zvýšení platu, zatímco kompetentnější zaměstnanci nikoli. To může zatížit pracovní atmosféru a vést k pocitu nespravedlnosti u kompetentnějších zaměstnanců.

Nerespektování odborných znalostí: Tento efekt může způsobit, že lidé ignorují nebo podceňují rady nebo odborné znalosti odborníků nebo profesionálů. To může vést k chybným rozhodnutím nebo nevhodným činům, protože vlastní omezené znalosti jsou považovány za dostatečné.

Příklad: Osoba, která se považuje za kompetentní v určité oblasti, ignoruje doporučení odborníka a učiní rozhodnutí, které vede k nežádoucím výsledkům.

Závěr

Dunningův-Krugerův efekt je fascinující fenomén, který nás vybízí k zamyšlení nad vlastními kompetencemi a vnímáním sebe sama. Ukazuje nám, jak lidé mají tendenci přeceňovat své schopnosti a neuvědomují si svou nevědomost. Ačkoli má tento efekt své výhody i nevýhody, je důležité, abychom si byli vědomi jeho existence a aktivně přijímali opatření k minimalizaci jeho dopadu.

Zaměřením se na neustálé učení a rozvoj můžeme lépe rozpoznat svá omezení a zlepšovat se. Je důležité rozvíjet zdravé sebehodnocení a důvěřovat odborným znalostem druhých, než se nechat vést samolibostí nebo přílišnou důvěrou ve vlastní schopnosti. Pokud budeme otevřeni zpětné vazbě a ochotni se neustále rozvíjet, můžeme zlepšit své rozhodování a výkonnost.

Zároveň musíme být citliví při řešení Dunning-Krugerova efektu u ostatních. Chceme-li ostatním pomoci rozpoznat jejich vlastní nevědomost a realisticky zhodnotit jejich schopnosti, je zapotřebí empatie a respektu. Konstruktivní komunikací a nabídkou podpory můžeme pomoci vytvořit prostředí, ve kterém se můžeme učit jeden od druhého a společně růst.

Celkově je pochopení Dunning-Krugerova efektu cenným nástrojem pro podporu našeho vlastního rozvoje a lepšího rozhodování. Vědomým zapojením vlastních znalostí a dovedností a oceněním dovedností ostatních můžeme pokročit v osobním a profesním rozvoji a podpořit kulturu učení a spolupráce.

Knihy pro manažery a ty, kteří se jimi chtějí stát

Opravdu existuješ! Knihy, které zlepšují vaše dovednosti v oblasti vedení a delegování. Během svého působení v roli zakladatele a manažera jsem přečetl mnoho knih. Knihy o vedení, které mi pomohly při mých prvních krocích, a další knihy, které mi pomohly v pokročilé fázi. Zde jsou mé tři nejoblíbenější knihy o vedení, ze kterých se dodnes hodně učím.

Šéf, na kterého nikdy nezapomenu

Kniha o tom, jak si získat loajalitu a respekt zaměstnanců.

Dobří šéfové jedí jako poslední

Kniha, kterou by měl znát každý vedoucí pracovník. Jedna z nejlepších knih o vedení lidí na světě.

Moderní vedení

Praktická příručka pro manažery – Jak se stát autentickým a charismatickým manažerem, inspirovat zaměstnance, vést týmy a dosahovat výsledků.

Často kladené otázky a odpovědi o Dunning-Krugerově efektu

Co je to Dunning-Krugerův efekt?

Dunningův-Krugerův efekt je kognitivní zkreslení, při kterém lidé s nízkými schopnostmi v určitém úkolu přeceňují své vlastní schopnosti, zatímco lidé s vysokými schopnostmi v tomtéž úkolu své vlastní schopnosti podceňují.

Kdo objevil Dunning-Krugerův efekt?

Dunningův-Krugerův efekt byl poprvé popsán v článku psychologů Davida Dunninga a Justina Krugera v roce 1999.

Je Dunning-Krugerův efekt skutečný?

Ano, Dunningův-Krugerův efekt je dobře zdokumentovaný kognitivní bias, který byl pozorován v mnoha různých kontextech.

Jak Dunning-Krugerův efekt ovlivňuje lidi?

Dunningův-Krugerův efekt může vést k tomu, že lidé dělají špatná rozhodnutí, přeceňují své schopnosti a podceňují schopnosti ostatních. Pro lidi může být také obtížné rozpoznat vlastní chyby a poučit se z nich.

Lze Dunning-Krugerův efekt překonat?

Ano, lidé mohou překonat Dunning-Krugerův efekt tím, že budou vyhledávat zpětnou vazbu od ostatních, budou otevřeni kritice a budou aktivně pracovat na zlepšování svých dovedností a znalostí.

Hauptpartner:

eBook des Monats

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Anzeige

Sidebanner Anzeige Zertifizierter Tech-Recruiter

HR-Whitepaper, eBooks und Studien

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Das könnte dir auch gefallen

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Das erhältst du vom HRtalk Newsletter!

• Wertvolles Wissen aus erster Hand.

• Hochkarätige Artikel für deinen Erfolg.

• Regelmäßige Geschenke und Gutscheine.

• Teilnahme an spannenden Gewinnspielen.

• Teil einer dynamischen Community von HR-Experten sein.

Du hast dich erfolgreich eingetragen