Analýza PESTEL: Vysvětlení, provádění a praktické příklady

autor: | Lexikon lidských zdrojů, Nástroje a testy, Znalosti zakladatele

Teile diesen Beitrag mit deinen Freunden

Analýza PESTEL poskytuje společnostem ucelený přehled faktorů vnějšího prostředí, které mohou ovlivnit jejich podnikatelské aktivity. Tato metoda analýzy je důležitá nejen pro sestavení solidního podnikatelského plánu, ale také pro dlouhodobé strategické plánování v každodenním podnikání. V tomto článku vám vysvětlím, jak se analýza PESTEL provádí, a uvedu praktické příklady z fiktivní analýzy PESTEL. Zjistěte, jak můžete tuto analýzu využít k udržení své konkurenceschopnosti a dosažení konkurenčních výhod.

Definice: Co je to analýza PESTEL?

Analýza PESTEL je založena na šesti hlavních faktorech, které jsou shrnuty ve zkratce “PESTEL”:

– Politické

– Ekonomické

– Sociální (sociokulturní)

– Technologické (Technologické)

– Životní prostředí (ekologicko-geografické)

– Právní (Legal)

Těchto šest faktorů tvoří základní rámec analýzy PESTEL a umožňují analyzovat relevantní vnější faktory, které na podnik působí.

Tato metoda analýzy umožňuje společnostem pochopit vliv těchto faktorů na jejich podnikání. V počáteční fázi podniku se analýza PESTEL často používá jako součást analýzy SWOT k identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a potenciálních rizik.

Analýza PESTEL bere v úvahu vnější faktory, které ovlivňují podnik a které jsou do značné míry mimo kontrolu podnikatele. Kombinace SWOT a PESTEL vytváří ucelený obraz, který slouží jako pevný základ pro manažerská rozhodnutí a z něhož lze odvodit doporučení pro činnost. Tato analýza pomáhá maximalizovat příležitosti k úspěchu a minimalizovat rizika.

Graf: Analýza PESTEL
Graf: Analýza PESTEL

Původní analýza PESTEL

Původ analýzy PESTEL není zcela jasný, ale předpokládá se, že byla vyvinuta v 60. a 70. letech 20. století jako nástroj pro analýzu vnějšího prostředí v rámci strategického plánování. Francis J. Aguilar, profesor na Harvard Business School, vydal v roce 1967 knihu “Scanning the Business Environment”, která zavedla analýzu ekonomických, technických, politických a sociálních vlivů PESTEL. Arnold Brown z Amerického institutu životního pojištění na základě toho vyvinul analýzu STEP (Strategic Trend Evaluation Process). Analýza PEST byla později rozpracována do analýzy PESTEL tím, že k původním čtyřem faktorům – politickým, ekonomickým, sociokulturním a technologickým – byly přidány faktory životního prostředí a právní vlivy. Analýza PESTEL je dnes široce používaným a účinným nástrojem strategické analýzy, který může společnostem pomoci udržet si konkurenceschopnost v rychle se měnícím podnikatelském prostředí.

Politické faktory

Politické faktory jsou ovlivněny kroky a rozhodnutími vlády. Tyto faktory mohou mít na společnosti významný dopad. Politické faktory zahrnují tyto aspekty

 • Podmínky právního rámce: Zákony, vyhlášky a nařízení, které ovlivňují podnikatelské aktivity.
 • Daňová politika: Změny daňových zákonů a směrnic, které mohou ovlivnit finanční situaci společností.
 • Obchodní dohody: Mezinárodní obchodní dohody a vztahy, které ovlivňují přístup na trh a mezinárodní hospodářskou soutěž.
 • Politická stabilita: Politická situace v zemi může mít vliv na investice, obchodní vztahy a celkové podnikatelské prostředí.

Příklad politického faktoru: Vláda přijme nové zákony o životním prostředí, které podnikům ukládají přísné emisní normy. To nutí společnosti přizpůsobit své výrobní procesy tak, aby vyhovovaly novým předpisům a splňovaly požadavky na ochranu životního prostředí.

Politické faktory analýzy PESTEL mohou mít významný vliv na strategické směřování a dlouhodobé plánování společnosti. Analýzou a pochopením těchto faktorů mohou společnosti lépe reagovat na politické změny a udržet si svou konkurenceschopnost.

Ekonomické faktory

Ekonomické faktory se týkají finančních aspektů celkové ekonomiky. Obvykle zahrnují

 • Úrokové sazby: Úrokové sazby ovlivňují výpůjční náklady a investiční chování podniků.
 • Míra zaměstnanosti: Situace na trhu práce a míra nezaměstnanosti mají vliv na spotřebu a poptávku.
 • Inflace: Vývoj cen a míra inflace ovlivňují kupní sílu spotřebitelů a ziskové marže podniků.
 • Směnné kurzy: Kolísání směnných kurzů ovlivňuje mezinárodní obchod a konkurenceschopnost podniků.

Finanční analytici ve finančním sektoru často věnují zvláštní pozornost ekonomickým faktorům, protože je lze snáze kvantifikovat a modelovat než některé jiné faktory analýzy PESTEL, které jsou spíše kvalitativní povahy.

Příklad ekonomického faktoru: Pokud je ekonomika v recesi a výnosy státních dluhopisů klesají, může akciový analytik ve svých modelových předpokladech upravit diskontní sazbu. To může mít významný dopad na ocenění společností, které analyzuje.

Při analýze a hodnocení společností hrají důležitou roli ekonomické faktory. Pečlivým sledováním těchto faktorů mohou společnosti lépe reagovat na ekonomické změny a přizpůsobit jim svou obchodní strategii.

Sociální faktory

Sociální faktory je často obtížnější kvantifikovat než faktory ekonomické a týkají se změn životního stylu, postojů a demografických charakteristik. Mohou mít významný dopad na ekonomické aktivity. Příklady sociálních faktorů jsou

 • Demografické faktory: Věk, pohlaví, etnický původ a další demografické charakteristiky ovlivňují zvyky a preference spotřebitelů.
 • Trendy životního stylu: Změny ve způsobu života, práce, komunikace a trávení volného času ovlivňují poptávku po výrobcích a službách.
 • Přesvědčení spotřebitelů: Postoje, hodnoty a přesvědčení spotřebitelů ovlivňují nákupní chování a poptávku po určitých výrobcích.
 • Postoje k pracovním podmínkám: Změny v očekáváních zaměstnanců týkajících se pracovní doby, flexibility, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a firemní kultury ovlivňují postoje zaměstnanců a jejich udržení.

Sociální faktory se mohou zdát ve srovnání s měřitelnými veličinami, jako jsou úrokové sazby nebo daně, bezvýznamné, ale přesto mají významný dopad na celá odvětví. Například měnící se postoje ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu vedly k rozmachu propojených fitness technologií a poptávce po zdravých potravinách.

Příklad sociálního faktoru: Po pandemii COVID-19 muselo vedení technologické společnosti přehodnotit postupy přijímání zaměstnanců, jejich zapracování a školení, protože mnoho zaměstnanců upřednostňovalo hybridní model, kdy pracovali z domova. To odráželo posun v postojích k pracovnímu prostředí a rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.

Sociální faktory hrají důležitou roli při analýze chování spotřebitelů a při přizpůsobování podnikových strategií měnícím se sociálním trendům a preferencím.

Technologické faktory

V dnešním světě podnikání jsou technologie všudypřítomné a rychle se mění. Manažerské týmy i analytici musí rozumět dopadu technologických faktorů na organizace a odvětví. Zde je několik příkladů technologických faktorů:

 • Digitalizace a automatizace: Pokrok v digitálních technologiích umožňuje větší automatizaci procesů a obchodních postupů, což vede ke zvýšení efektivity a úspoře nákladů.
 • Umělá inteligence a strojové učení: Aplikace umělé inteligence a ML v různých oblastech, jako jsou služby zákazníkům, analýza dat a personalizovaná doporučení, otevírá nové příležitosti a mění obchodní modely.
 • Technologická infrastruktura: Dostupnost rychlého internetového připojení, mobilních sítí nové generace (např. 5G) a moderní IT infrastruktury ovlivňuje výkonnost podniků a umožňuje nové inovativní aplikace.
 • Bezpečnost a ochrana dat: Tváří v tvář rostoucím hrozbám kybernetické kriminality je zajištění bezpečnosti a ochrany dat nesmírně důležité pro udržení důvěry zákazníků a splnění zákonných požadavků.

Příklad technologického faktoru: Maloobchodní společnost investuje do zavedení pokročilého systému elektronického obchodování a uživatelsky přívětivé mobilní aplikace, aby usnadnila přístup zákazníků a zlepšila zážitek z online nakupování.

Technologické faktory mají významný vliv na firemní prostředí. Společnosti, které aktivně sledují technologický vývoj a uplatňují vhodné strategie, mohou zvýšit svou konkurenceschopnost, proniknout na nové trhy a vyvinout inovativní řešení pro své zákazníky.

Faktory prostředí

Faktory prostředí jsou nedílnou součástí analýzy PESTEL a zachycují vliv fyzického prostředí na organizace. Hrají stále důležitější roli, protože společnosti si stále více uvědomují, že změny prostředí mohou přinášet jak rizika, tak příležitosti. Zde je několik příkladů faktorů prostředí

 • Změna klimatu: Změny klimatických podmínek, jako jsou rostoucí teploty, častější extrémní výkyvy počasí a stoupající hladina moří.
 • Spotřeba energie a energetická účinnost: Udržitelnost a účinnost zdrojů energie využívaných společností a zvýšení energetické účinnosti obchodních procesů.
 • Využívání a řízení zdrojů: Odpovědné využívání a ochrana přírodních zdrojů, jako je voda, půda, suroviny a biologická rozmanitost.
 • Zákony a předpisy v oblasti životního prostředí: Dodržování environmentálních norem, zákonů a předpisů, které mohou mít vliv na podnikatelské aktivity.

Příklad environmentálního faktoru: Společnost v potravinářském průmyslu musí přehodnotit svou obalovou strategii, aby našla ekologičtější alternativy k jednorázovým plastům a podpořila oběhové hospodářství.

Zohlednění environmentálních faktorů v analýze PESTEL umožňuje společnostem přizpůsobit se změnám v životním prostředí, dosáhnout cílů udržitelnosti a rozpoznat příležitosti v oblasti inovací šetrných k životnímu prostředí a preferencí zákazníků. Zároveň mohou minimalizovat rizika, jako jsou regulační opatření a poškození pověsti způsobené chováním poškozujícím životní prostředí.

Právní faktory

Právní faktory jsou klíčovou součástí analýzy PESTEL a týkají se změn v právním prostředí, které mohou ovlivnit společnosti a odvětví. Zde je několik příkladů právních faktorů

 • Daňové zákony a předpisy: Změny v oblasti zdanění právnických osob a daňových zákonů mohou mít na společnosti finanční dopad.
 • Pracovní právo: Zákony a předpisy o pracovních podmínkách, pracovních smlouvách, minimální mzdě a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci mohou ovlivnit provozní náklady a vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
 • Obchodní dohody a cla: Změny obchodních dohod a celních sazeb mohou ovlivnit přeshraniční obchod a mít dopad na dovozní a vývozní aktivity.
 • Zákony na ochranu osobních údajů: Předpisy na ochranu osobních údajů mohou upravovat způsob, jakým společnosti shromažďují, uchovávají a zpracovávají údaje, a ovlivňovat nakládání s údaji zákazníků.

Příklad právního faktoru: Společnost působící v oblasti elektronického obchodování se musí seznámit s ustanoveními o ochraně údajů podle obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a zajistit, aby přijala nezbytná opatření na ochranu údajů zákazníků, aby se vyhnula právním důsledkům a poškození dobré pověsti.

Zohlednění právních faktorů v analýze PESTEL umožňuje společnostem rozpoznat právní rizika a příležitosti, přizpůsobit se právním požadavkům a odpovídajícím způsobem přizpůsobit své obchodní strategie. Je důležité sledovat příslušné zákony a předpisy a zohledňovat právní rámec při přijímání obchodních rozhodnutí.

Jak lze analýzu PESTEL využít v oblasti lidských zdrojů?

Analýza PESTEL nabízí cenné poznatky také v oblasti lidských zdrojů (HR) a pomáhá společnostem pochopit dopad faktorů vnějšího prostředí na jejich personální strategii a personální postupy. Níže jsou uvedeny některé ze způsobů, jak lze analýzu PESTEL využít v oblasti lidských zdrojů:

1) Politické faktory: Analýzou politických faktorů, jako jsou pracovní zákony, imigrační politika nebo předpisy o minimální mzdě, mohou společnosti pochopit právní rámec pro svůj nábor, struktury odměňování a vztahy se zaměstnanci. To jim umožňuje odpovídajícím způsobem přizpůsobit své postupy v oblasti lidských zdrojů a zajistit soulad s předpisy.

2) Ekonomické faktory: Analýza ekonomických faktorů, jako je míra nezaměstnanosti, inflace nebo vývoj mezd, poskytuje pohled na trh práce a ekonomickou stabilitu. Společnosti mohou tyto informace využít k optimalizaci personálního plánování, úpravě mzdové struktury a k vytvoření vhodných motivačních programů.

3) Sociální faktory: Zohlednění sociálních faktorů, jako je demografický vývoj, měnící se hodnoty nebo očekávání zaměstnanců, umožňuje společnostem sladit jejich personální strategii s potřebami a preferencemi zaměstnanců. Může jít o zavádění modelů pružné pracovní doby, podporu rozmanitosti a začleňování nebo vytváření pozitivní firemní kultury.

4) Technologické faktory: Analýza PESTEL umožňuje společnostem posoudit dopad technologického vývoje na jejich personální procesy. Patří sem používání softwaru a nástrojů v oblasti lidských zdrojů, automatizace úkolů v oblasti lidských zdrojů, podpora digitálních dovedností zaměstnanců a zohlednění aspektů ochrany údajů a kybernetické bezpečnosti.

5) Environmentální faktory: Rostoucí citlivost na otázky životního prostředí vyžaduje odpovídající opatření i v oblasti lidských zdrojů. Zohledněním environmentálních aspektů v analýze PESTEL mohou společnosti dále rozvíjet svou strategii udržitelnosti, podporovat pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí a motivovat zaměstnance k ekologicky uvědomělému chování.

6) Právní faktory: Analýza právních faktorů umožňuje společnostem posoudit dopad pracovněprávních předpisů, předpisů o ochraně údajů a dalších právních předpisů na jejich podnikatelskou činnost. To zahrnuje dodržování pracovního práva, podporu rovných příležitostí a rozmanitosti a provádění opatření na ochranu údajů.

Použitím analýzy PESTEL v oblasti lidských zdrojů mohou společnosti přizpůsobit svou strategii lidských zdrojů měnícím se faktorům prostředí, zajistit si konkurenční výhody a zajistit efektivní udržení a rozvoj zaměstnanců. Důležité je analýzu pravidelně revidovat a její výsledky zahrnout do dlouhodobého personálního plánování.

Praktické příklady použití analýzy PESTEL

Použití analýzy PESTEL umožňuje společnostem provést komplexní posouzení faktorů prostředí, které ovlivňují jejich podnikatelské aktivity. Zde je několik praktických příkladů použití analýzy PESTEL:

 1. Maloobchodní společnost používá analýzu PESTEL k vyhodnocení politického faktoru. Analyzuje dopad obchodních dohod na své mezinárodní dodavatelské řetězce a dovoz výrobků. Na základě této analýzy může společnost přijímat informovaná rozhodnutí o diverzifikaci své dodavatelské základny a minimalizaci potenciálních obchodních rizik.
 2. Technologická společnost používá analýzu PESTEL k analýze ekonomických faktorů. Analyzuje míru zaměstnanosti a úroveň příjmů v různých regionech s cílem najít nové trhy pro své výrobky. Na základě výsledků analýzy se společnost rozhodne, ve kterých zemích chce posílit své prodejní a marketingové aktivity.
 3. Společnost v odvětví zdravotnictví používá analýzu PESTEL ke zkoumání sociálního faktoru. Analyzuje demografické změny a posun ve zdravotním povědomí spotřebitelů. Na základě této analýzy společnost vyvíjí nové produkty a služby zaměřené na potřeby stárnoucí populace a rostoucí trend zdravého životního stylu.
 4. Společnost dodávající energii provádí analýzu PESTEL, aby analyzovala technologický faktor. Analyzuje využívání technologií obnovitelných zdrojů energie a vývoj norem energetické účinnosti. Na základě výsledků této analýzy se společnost rozhodne, do kterých technologií chce investovat a jaká řešení udržitelné energie chce svým zákazníkům nabídnout.
 5. Hotelová skupina používá analýzu PESTEL k posouzení faktoru prostředí. Analyzuje dopady na životní prostředí, jako je spotřeba energie a vody, nakládání s odpady a používání udržitelných stavebních materiálů. Na základě výsledků této analýzy společnost vyvíjí provozní strategii šetrnou k životnímu prostředí, aby snížila náklady a uspokojila poptávku zákazníků po udržitelném ubytování.

Tyto praktické příklady ukazují, jak mohou společnosti použít analýzu PESTEL v různých odvětvích a funkcích. Systematickou analýzou faktorů PESTEL mohou společnosti činit informovaná rozhodnutí, přizpůsobovat své strategie a dosahovat konkurenčních výhod.

Alternativy k analýze PESTEL

Existuje několik alternativ k analýze PESTEL, které lze použít pro strategické analýzy. Zde je několik příkladů:

 • Analýza SOAR: Analýza SOAR je pozitivní alternativou analýzy SWOT a zaměřuje se na silné stránky, příležitosti, aspirace a výsledky. Namísto zaměření na slabé stránky a hrozby se analýza SOAR soustředí na pozitivní aspekty a příležitosti, aby bylo možné plně využít potenciál.
 • Analýza DEEPLIST: Analýza DEEPLIST je alternativou k analýze PESTEL a analyzuje demografické, ekonomické, ekologické, politické, právní, informační, sociokulturní a technologické faktory. Rozšiřuje rozsah analýzy a umožňuje podrobnější zkoumání různých dimenzí podnikového prostředí.
 • Porterových pět sil: Porterových pět sil je rámec pro analýzu konkurenčních sil v odvětví. Analyzuje hrozbu, kterou představují noví účastníci trhu, vyjednávací sílu dodavatelů a odběratelů, hrozbu, kterou představují substituční výrobky nebo služby, a intenzitu konkurence. Tento model se zaměřuje na analýzu odvětví a konkurence.
 • Analýza SCORE: Analýza SCORE je zkratkou pro silné stránky, výzvy, možnosti, odpovědi a hodnocení. Tento nástroj slouží k vyhodnocování strategických možností a rozhodování. Pomáhá identifikovat silné a slabé stránky, posoudit možné problémy, vypracovat možnosti, najít vhodná řešení a vyhodnotit výsledky.
 • Plánování scénářů: Plánování scénářů zahrnuje vypracování různých scénářů budoucnosti a analýzu jejich dopadu na organizaci. Tento přístup umožňuje společnostem připravit se na různé možnosti budoucího vývoje a vypracovat vhodné strategie.

Je důležité poznamenat, že tyto alternativy k analýze PESTEL nemusí být použity výhradně, ale mohou být použity i v kombinaci. Organizace mohou využívat různé modely a rámce k získání komplexnějšího porozumění svému prostředí a k přijímání informovaných strategických rozhodnutí. Výběr vhodné metody závisí na konkrétních požadavcích, cílech a rámcových podmínkách podniku.

Závěr

Analýza PESTEL je účinný nástroj, který pomáhá společnostem identifikovat a vyhodnotit nejdůležitější faktory prostředí, které mohou ovlivnit jejich podnikatelské aktivity. Systematickou analýzou politických, ekonomických, sociálních, technologických, environmentálních a právních faktorů získávají společnosti cenné poznatky, které jim umožňují přijímat informovaná strategická rozhodnutí a identifikovat příležitosti a rizika.

Analýza PESTEL nabízí ucelený pohled na vnější prostředí společnosti a umožňuje identifikovat trendy, změny a potenciální ovlivňující faktory. Pomáhá společnostem stavět na jejich silných stránkách, překonávat jejich slabiny a zlepšovat jejich konkurenční postavení. Pochopením dopadu politických rozhodnutí, ekonomického vývoje, sociálních změn, technologického pokroku, environmentálních faktorů a právního rámce mohou společnosti jednat proaktivně a přizpůsobit svou obchodní strategii.

Analýza PESTEL slouží nejen k vypracování solidního podnikatelského plánu, ale také k dlouhodobému strategickému plánování a k zajištění konkurenčních výhod. Umožňuje společnostem přizpůsobit se výzvám dynamického podnikatelského prostředí a reagovat na potřeby a očekávání zúčastněných stran. Podporuje také společnosti při zavádění odpovědných obchodních postupů, dosahování jejich cílů v oblasti udržitelnosti a uspokojování měnících se potřeb zákazníků.

Celkově lze říci, že analýza PESTEL je pro podniky nepostradatelným nástrojem pro komplexní pochopení jejich vnějšího prostředí a vytvoření základu pro fundovaná rozhodnutí a strategické plánování. Systematickou analýzou faktorů PESTEL mohou společnosti minimalizovat rizika, využít příležitosti a proniknout na nové trhy. Analýza PESTEL je nepostradatelným nástrojem pro firmy, které chtějí úspěšně fungovat v neustále se měnícím podnikatelském prostředí a dosáhnout svých cílů.

Marketingové knihy, které vás profesně i osobnostně rozvíjejí

Existují, nejlepší marketingové knihy na světě. Pokud se chcete učit od těch nejlepších z nejlepších, mám pro vás právě tyto knihy. Inspirovaly mě od základu, uvidíme, jaké skvělé nápady vás napadnou, až si knihy přečtete.

Shoe Dog

Oficiální životopis zakladatele společnosti NIKE.

Hooked

Jak vytvořit návykové produkty.

Growth Hacking

Praktický průvodce pro začínající uživatele online marketingu.

Často kladené otázky a odpovědi k analýze PESTEL

Co je to analýza PESTEL?

Analýza PESTEL je strategický nástroj pro analýzu vnějších faktorů makroprostředí, které ovlivňují organizaci. Tato zkratka znamená politické, ekonomické, sociokulturní, technologické, ekologické a právní faktory.

Kdo vymyslel analýzu PESTEL?

Původ analýzy PESTEL není zcela jasný, ale předpokládá se, že vznikla v 60. a 70. letech 20. století. Francis J. Aguilar, profesor na Harvard Business School, vydal v roce 1967 knihu “Scanning the Business Environment”, která zavedla analýzu ekonomických, technických, politických a sociálních vlivů ETPS. Arnold Brown z Amerického institutu životního pojištění ji pak dále rozvinul do analýzy STEP, což je zkratka pro “Strategic Trend Evaluation Process”. Analýza PEST byla později rozpracována do analýzy PESTEL tím, že k původním čtyřem faktorům – politickým, ekonomickým, sociokulturním a technologickým – byly přidány ekologické a právní faktory.

Jaké výhody nabízí analýza PESTEL?

Analýza PESTEL může společnostem pomoci udržet si konkurenceschopnost v rychle se měnícím podnikatelském prostředí tím, že identifikuje příležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit jejich činnost, a vypracuje strategie pro zmírnění rizik a využití příležitostí. Může také pomoci společnostem pochopit vnější faktory, které mohou ovlivnit jejich činnost, a přijímat informovaná rozhodnutí o budoucích investicích a expanzi.

Jaké jsou alternativy k analýze PESTEL?

Mezi alternativy analýzy PESTEL patří analýza SOAR, analýza DEEPLIST, Porterova analýza pěti sil, analýza SCORE a plánování scénářů.

Jaké jsou kroky při provádění analýzy PESTEL?

Kroky při provádění analýzy PESTEL zahrnují identifikaci politických, ekonomických, sociokulturních, technologických, environmentálních a právních faktorů, které mohou mít na podnik vliv, zkoumání a analýzu jednotlivých faktorů a vypracování strategií ke zmírnění rizik a využití příležitostí.

Kdo obvykle provádí analýzu PESTEL?

Analýzu PESTEL mohou provádět společnosti a organizace všech velikostí a odvětví. Často ji využívají strategičtí plánovači, marketingové týmy a obchodní analytici, aby lépe porozuměli vnějšímu prostředí a mohli přijímat informovaná rozhodnutí o budoucích investicích a expanzi.

Jak může analýza PESTEL pomoci při tvorbě marketingové strategie?

Analýza PESTEL může pomoci při vytváření marketingové strategie tím, že pomáhá společnostem identifikovat vnější faktory, které mohou ovlivnit jejich marketingovou strategii. Analýza může například identifikovat politické, ekonomické a sociokulturní faktory, které mohou mít vliv na cílovou skupinu a její nákupní rozhodování. Společnosti pak mohou přizpůsobit svou marketingovou strategii tak, aby tyto faktory zohlednily a lépe oslovily svou cílovou skupinu.

Jak často by se měla provádět analýza PESTEL?

Četnost provádění analýzy PESTEL závisí na odvětví a podnikatelském prostředí. Zpravidla se doporučuje provádět analýzu alespoň jednou ročně, aby společnosti mohly reagovat na změny v prostředí a přizpůsobit tomu své strategie.

Jaké jsou příklady politických faktorů, které by měly být zohledněny v analýze PESTEL?

Příklady politických faktorů, které by měly být zohledněny v analýze PESTEL, jsou regulace, zákony a politická nestabilita. Například změny v daňové legislativě nebo obchodních dohodách mohou mít dopad na obchodní aktivity společností.

Jak mohou společnosti využít výsledky analýzy PESTEL k úpravě svých strategií?

Společnosti mohou výsledky analýzy PESTEL využít k úpravě svých strategií, a to tak, že budou reagovat na příležitosti a hrozby identifikované vnějšími faktory. Podniky mohou například přizpůsobit svou marketingovou strategii tak, aby reagovala na změny v cílové skupině nebo v ekonomice.

Jaké jsou příklady technologických faktorů, které by měly být zohledněny v analýze PESTEL?

Příklady technologických faktorů, které by měly být zohledněny v analýze PESTEL, jsou inovace, automatizace a dostupnost technologií. Například zavádění nových technologií může ovlivnit obchodní procesy společnosti a vytvořit nové příležitosti pro inovace a růst.

Jak mohou společnosti zajistit, aby jejich analýza PESTEL byla komplexní?

Společnosti mohou zajistit, že jejich analýza PESTEL bude komplexní, pokud provedou důkladný průzkum a poradí se s odborníky z různých oblastí. Je také důležité zajistit, aby byly identifikovány a analyzovány všechny relevantní faktory, a získat tak úplný obraz vnějšího prostředí.

Hauptpartner:

eBook des Monats

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Anzeige

Sidebanner Anzeige Zertifizierter Tech-Recruiter

HR-Whitepaper, eBooks und Studien

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Das könnte dir auch gefallen

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Das erhältst du vom HRtalk Newsletter!

• Wertvolles Wissen aus erster Hand.

• Hochkarätige Artikel für deinen Erfolg.

• Regelmäßige Geschenke und Gutscheine.

• Teilnahme an spannenden Gewinnspielen.

• Teil einer dynamischen Community von HR-Experten sein.

Du hast dich erfolgreich eingetragen