Servant leadership explained: Praktické příklady inspirativního vedení [včetně kontrolního seznamu]

autor: | Lexikon lidských zdrojů, Vedení

Servant Leadership
Teile diesen Beitrag mit deinen Freunden

Servant leadership – umění sloužit – staví tradiční modely vedení na hlavu. Namísto generálního ředitele, který se vyhřívá na vrcholu moci, staví tato filozofie do středu zájmu potřeby zaměstnanců. Šéf zde není jen tím, kdo rozhoduje, ale také pomocníkem, podporovatelem a obhájcem svých zaměstnanců.

Služebné vedení je o tom, jak mohou manažeři podporovat úspěch svých týmů tím, že budou jednat empaticky, s uznáním a s ohledem na komunitu. Jak se ale pojem “vedení” slučuje s pojmem “služba”? Jaké konkrétní úkoly na sebe v praxi bere sloužící vedoucí? V tomto článku se všemi těmito otázkami zabýváme a nabízíme vám první náhled.

Co je to servant leadership? Definice

Servant leadership, známý také jako“služebné vedení”, je ve světě podnikového managementu jako závan čerstvého vzduchu. Tuto myšlenku založil Robert Greenleaf a pevně se usadila ve výzkumu leadershipu. V čem je ale tato filozofie tak jedinečná?

Představte si, že jste v orchestru a váš šéf není dirigent na pódiu, ale houslista v první řadě. Služebné vedení staví tradiční přístup k vedení na hlavu. Zatímco běžné modely se zaměřují na blaho firmy, Servant Leader staví do popředí zaměstnance. Je to, jako by vám šéf říkal: “Hej, jak vám mohu pomoci naplno využít váš potenciál?

Služebník velkoryse sdílí moc, klade potřeby svých zaměstnanců na první místo a působí jako kouč, mentor a motivátor v jednom. Šéf zde není ten, komu zaměstnanci slouží, ale ten, kdo slouží jim.

Zásady vedení v roli služebníka

10 principů vedení jako služebník
Infografika: 10 principů servant leadershipu

Servant Leadership je soubor jasných principů, které definují tuto filozofii vedení. Tyto principy jsou jako stavební kameny, na kterých stojí budova Servant Leadership. Podívejme se na to blíže:

 1. Poslech: Vedoucí služebník není monologický hrdina, ale aktivní posluchač. Má otevřené ucho pro obavy a nápady svých zaměstnanců.
 2. Empatie: Empatie je základem vedení v roli služebníka. Služebník rozumí pocitům a potřebám členů svého týmu a projevuje skutečnou empatii.
 3. Léčení: Konfliktům se nevyhnete, ale Servant Leader je pomáhá léčit a vytvářet harmonické pracovní prostředí.
 4. Uvědomělost: Služebný vedoucí si velmi dobře uvědomuje potřeby svých zaměstnanců a komunity, ve které pracuje.
 5. Vizionářské myšlení: Služební vedoucí mají jasnou vizi a schopnost tuto vizi přesvědčivě sdělit.
 6. Předvídavost: Služebné vedení přesahuje rámec okamžiku. Služebník myslí dopředu a plánuje budoucnost.
 7. Přesvědčivost: Zásadní je schopnost získat ostatní pro svou vizi. Služebník dokáže přesvědčivě argumentovat a inspirovat.
 8. Konceptualizace: Uvádění myšlenek do praxe vyžaduje promyšlenou konceptualizaci. Servant leader dokáže abstraktní koncepty přeměnit na konkrétní plány.
 9. Smysl pro odpovědnost (správcovství): Služebné vedení znamená převzetí odpovědnosti za blaho organizace a jejích členů.
 10. Závazek k růstu lidí a komunit: V konečném důsledku se servant leader nezajímá pouze o vedení organizace, ale také o podporu růstu a rozvoje svých zaměstnanců a komunity, ve které pracuje.

Tyto principy jsou vodítkem, které vede Servant Leadera na cestě k tomu, aby se stal Servant Leaderem.

Praktický příklad: Mahátma Gándhí

Mahátma Gándhí, jeden z nejznámějších vůdců indického hnutí za nezávislost, je vynikajícím příkladem vůdcovství ve službě. Celý jeho život a dílo se vyznačovaly zásadami služebného vedení.

Gándhí věnoval mnoho času naslouchání obavám, potřebám a touhám indického lidu, zejména chudších a utlačovaných lidí(naslouchání). Upřímně soucítil s utrpením lidí pod britskou koloniální nadvládou a aktivně se zasazoval o jejich práva(empatie).

Konflikty jsou nevyhnutelné, ale Gándhí vždy hledal nenásilná řešení a byl zastáncem nenásilného odporu, aby dosáhl změny(uzdravení). Měl hluboké povědomí o sociálních a politických problémech své doby a pracoval na tom, aby se lidé o těchto problémech dozvěděli(uvědomění).

Gándhí měl jasnou vizi nezávislé Indie, která se vyznačuje nenásilím a sociální spravedlností, a dokázal ji přesvědčivě sdělit(vizionářské myšlení). Jeho boj za nezávislost Indie byl dlouhodobým úsilím a zaměřil se na dlouhodobou změnu prostřednictvím síly nenásilného hnutí(předvídavost).

Dokázal inspirovat miliony lidí, aby se připojili k jeho nenásilnému odporu a bojovali za nezávislost Indie(síla přesvědčování). Gándhí vyvinul důmyslné strategie a taktiky, jak svou vizi uvést do praxe, včetně bojkotů a pochodu k solnému jezeru(konceptualizace).

Cítil vysokou míru odpovědnosti za blaho svých bližních a byl odhodlán hájit jejich zájmy(pocit odpovědnosti/správcovství). Jeho angažovanost ve prospěch nezávislosti Indie a zásady nenásilí a sociální spravedlnosti významně přispěly k růstu a rozvoji indické společnosti(angažovanost ve prospěch růstu lidí a komunit).

Mahátma Gándhí je živoucím příkladem vůdcovství v roli služebníka, protože zasvětil svůj život službě druhým a uskutečňování vize lepší společnosti. Jeho odkaz stále inspiruje lidi na celém světě, aby uplatňovali principy služebného vedení ve svém životě a práci.

Klasické vedení vs. vedení v roli služebníka

Klasický leadership a servant leadership se liší svými přístupy a hlavními body. Zde jsou některé rozdíly:

Klasické vedení:

 • Zaměřuje se na dosažení cílů a výsledků.
 • Manažer je autoritou a rozhoduje.
 • Zaměstnanci pracují na dosažení cílů společnosti.
 • Vedoucí dává pokyny a kontroluje práci zaměstnanců.
 • Zaměstnanci jsou hodnoceni a odměňováni nebo trestáni podle svého výkonu.

Vedení ve službě:

 • Zaměřuje se na rozvoj a blaho zaměstnanců.
 • Manažer aktivně naslouchá a projevuje empatii k potřebám zaměstnanců.
 • Zaměstnanci pracují na dosažení svých vlastních cílů a jsou v tom podporováni svým nadřízeným.
 • Manažer se dělí o moc a odpovědnost se zaměstnanci.
 • Zaměstnanci jsou povzbuzováni, aby přispívali svými nápady a řešeními.
 • Manažer podporuje růst a rozvoj zaměstnanců.
Graf Klasické vedení vs. servant leadership
Graf: Klasické vedení vs. vedení věrných

3 nejdůležitější výhody servant leadershipu

Servant leadership je nejen inovativní filozofií řízení, ale přináší s sebou také řadu výhod, které jsou neocenitelné jak pro manažery, tak pro zaměstnance. Zde jsou tři nejdůležitější výhody vedení věrnosti:

 1. Vyšší spokojenost zaměstnanců: Jedním z nejvýraznějších přínosů servant leadershipu je vyšší spokojenost zaměstnanců. V rámci této filozofie řízení se zaměstnanci cítí podporováni a povzbuzováni, což vede k pozitivní pracovní atmosféře. Když se zaměstnanci cítí být vyslyšeni a oceněni, jejich spokojenost a oddanost se zvyšuje.
 1. Lepší výkonnost: Služebné vedení působí jako katalyzátor výkonnosti zaměstnanců. Prostřednictvím motivace a inspirace jsou podporováni v tom, aby naplno využili svůj potenciál. To vede nejen k individuálnímu růstu, ale také ke zlepšení výkonnosti týmu a celé společnosti.
 1. Atraktivní pracovní prostředí pro mladé zaměstnance: V době, kdy mladé talenty hledají smysluplné pracovní zkušenosti, se vedení v duchu služby ukazuje jako velmi atraktivní. Tato filozofie zohledňuje potřeby a obavy mladých zaměstnanců, kteří hledají kulturu řízení, jež podporuje jejich potenciál a zaměřuje se na jejich růst. Díky tomu je Servant Leadership žádoucí volbou pro organizace, které chtějí přilákat špičkové talenty.

Díky těmto výhodám je servant leadership atraktivní filozofií řízení, která může pomoci vytvořit pozitivní pracovní prostředí, v němž mohou zaměstnanci plně využít svůj potenciál. Když se manažeři dají do služeb svých týmů a soustředí se na jejich blaho, všichni zúčastnění profitují z plodné spolupráce.

3 největší nevýhody servant leadershipu

Přestože je servant leadership bezpochyby inspirativní filozofií vedení, přináší s sebou také některé výzvy a potenciální nevýhody, které je třeba zvážit. Zde jsou tři největší nevýhody servant leadershipu:

 1. Ne každý je vhodný: Jednou z možných nevýhod je, že ne každý zaměstnanec nebo manažer je pro tento typ vedení vhodný. Někteří zaměstnanci mohou dávat přednost jasnější struktuře a pokynům před manažerem, který se výrazně zaměřuje na jejich individuální potřeby. V heterogenním kolektivu může být obtížné najít strategii řízení, která by byla stejně účinná pro všechny.
 1. Kulturní změna a potřeba školení: Přechod od tradiční struktury řízení k vedení službou může být obtížný. Pro úspěšné zavedení tohoto typu vedení je často nutná hluboká kulturní změna v organizaci a školení manažerů. Ne všechny společnosti jsou ochotny nebo schopny tuto změnu realizovat svým vlastním tempem.
 1. Rozhodování a konflikty: Další potenciální nevýhodou může být obtížné rozhodování. Služební vedoucí se často snaží zohlednit potřeby všech zaměstnanců, což může zpomalit rozhodovací proces. To může být v rozporu s potřebami společnosti, která někdy musí jednat rychle.

Je důležité zdůraznit, že tyto nevýhody nutně neznamenají, že servant leadership není účinnou strategií vedení. Měly by být spíše považovány za aspekty, které je třeba zvážit při rozhodování, zda je servant leadership vhodný pro konkrétní organizaci a pro konkrétní týmy. Pečlivé zvážení všech pro a proti vám pomůže maximálně využít tuto inspirativní filozofii řízení a učinit správná rozhodnutí.

Kontrolní seznam: Služebné vedení

Chtěli byste vědět, zda je styl řízení Servant Leadership vhodný pro vaši společnost? Poté si vytiskněte následující kontrolní seznam a odpovězte na všechny otázky.

Kontrolní seznam služebného vedení (část 1)
Kontrolní seznam: (část 1)
Kontrolní seznam: (2. část)
Kontrolní seznam: (2. část)

Závěr

Služebné vedení přináší významné výhody, jako je větší spokojenost zaměstnanců a lepší výkonnost, ale také některé problémy. Nakonec jde o to najít správnou rovnováhu. Tato filozofie nám připomíná, že úspěšné vedení je založeno na empatii a snaze o individuální růst. V neustále se měnícím světě by mohlo být vedení službou klíčem k zachování lidskosti ve světě práce.

Knihy pro manažery a ty, kteří se jimi chtějí stát

Opravdu existuješ! Knihy, které zlepšují vaše dovednosti v oblasti vedení a delegování. Během svého působení v roli zakladatele a manažera jsem přečetl mnoho knih. Knihy o vedení, které mi pomohly při mých prvních krocích, a další knihy, které mi pomohly v pokročilé fázi. Zde jsou mé tři nejoblíbenější knihy o vedení, ze kterých se dodnes hodně učím.

Šéf, na kterého nikdy nezapomenu

Kniha o tom, jak si získat loajalitu a respekt zaměstnanců.

Dobří šéfové jedí jako poslední

Kniha, kterou by měl znát každý vedoucí pracovník. Jedna z nejlepších knih o vedení lidí na světě.

Moderní vedení

Praktická příručka pro manažery – Jak se stát autentickým a charismatickým manažerem, inspirovat zaměstnance, vést týmy a dosahovat výsledků.

Hauptpartner:

eBook des Monats

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Anzeige

Sidebanner Anzeige Zertifizierter Tech-Recruiter

HR-Whitepaper, eBooks und Studien

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Das könnte dir auch gefallen

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Das erhältst du vom HRtalk Newsletter!

• Wertvolles Wissen aus erster Hand.

• Hochkarätige Artikel für deinen Erfolg.

• Regelmäßige Geschenke und Gutscheine.

• Teilnahme an spannenden Gewinnspielen.

• Teil einer dynamischen Community von HR-Experten sein.

Du hast dich erfolgreich eingetragen